loading

Waarom is het tarief van Spring zoals het is?

Het is één ding om ervoor te zorgen dat kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, maar bij Spring gaan we verder dan dat. We bieden méér dan opvang die alleen aan de eisen voldoet. Doordat Spring een grotere organisatie is, kunnen we meer pedagogische kwaliteit bieden dan de kleine eenmanszaak om de hoek. Spring investeert structureel in het verbeteren van haar kwaliteit. Hoe dan? Dat leest u hieronder.

  • Continu trainingen en opleidingen om de vakkundigheid van medewerkers te verbeteren (meer dan de helft PW4!)

Uiteraard voldoen onze medewerkers aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderopvang worden gesteld. Alleen, omdat kwaliteit bij Spring centraal staat, leggen wij de lat hoger dan wettelijk verplicht is. Zo bieden we continu trainingen en gerichte opleidingen aan, waarmee we de vakkundigheid van onze medewerkers verbeteren. In 2011 zijn we gestart met het 2-jarige scholingstraject ‘Samen Groeien’, waardoor ongeveer 500 pedagogisch medewerkers van Spring het diploma 'pedagogisch werker' op niveau 4 (PW4) heeft behaald. Ongekend in de kinderopvang! Meer dan de helft van onze medewerkers beschikt dan over een PW4-diploma, terwijl PW3 de standaard is.

  • Pedagogisch coaches ondersteunen de pedagogisch medewerkers 

Bij Spring worden de medewerkers op de groep bovendien ondersteund door pedagogisch coaches. Deze HBO-coaches ondersteunen de medewerkers met raad en daad bij het omgaan met - en stimuleren van - kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen. Ook werken de coaches met Video Interactiebegeleiding (VIB). Deze methode werkt met video-opnames, die worden nabesproken. Door samen te kijken naar hoe pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen en te bespreken hoe en wat er goed gaat, maakt Spring de wisselwerking tussen pedagogisch medewerker en het kind positiever.

  • Activiteitenprogramma's gebaseerd op de methode Spring Actief om kinderen bewust in hun ontwikkeling te stimuleren

Ook blijft Spring investeren in het werken met VVE (voor - en vroegschoolse educatie). Dit zijn programma's die gestructureerd werken aan de ontwikkelingsgebieden van kinderen. Naast de peuterspeelzalen wordt hier in de kinderdagverblijven steeds meer mee gewerkt. Het merendeel van onze medewerkers beschikt inmiddels over een VVE-diploma. Dat wil niet zeggen dat de andere medewerkers ‘zomaar wat doen’. Dat is zeker niet het geval! Al onze medewerkers gebruiken de door Spring ontwikkelde pedagogische methode ‘Spring Actief’ bij het samenstellen van de activiteitenprogramma’s. Deze methode werkt met vijf ontwikkelingsgebieden: creatief, constructief, cognitief, sociaal en motorisch. Door ‘Spring Actief’ te gebruiken zorgen we ervoor dat álle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen in het activiteitenprogramma. Ook leggen we bijvoorbeeld natuurlijke buitenspeeltuinen aan, om kinderen maximaal uit te dagen in hun spel. 

  • Kindvolgsysteem

Daarbij volgen we kinderen in hun ontwikkeling met een kindvolgsysteem. De resultaten hiervan bespreken we in de kindbesprekingen en tien-minuten-gesprekken met ouders. Bij de stap naar de basisschool dragen we deze gegevens over aan de school en borgen we in samenwerking met het basisonderwijs de ‘doorgaande lijn’. Zo wordt uw kind maximaal gevolgd in zijn of haar ontwikkeling.

Kortom: doordat u bij Spring méér mag verwachten van de pedagogische kwaliteit op de groep, is het tarief misschien net iets hoger dan de eenmanszaak om de hoek.