loading

Veiligheid en kwaliteit

Het is van essentieel belang dat iedere opvanglocatie veilig en gezond is. Voor aanvang van de opvang voert Spring dan ook een risico-inventarisatie uit. Tijdens deze inventarisatie bekijken we alle ruimtes in het huis waar de kinderen kunnen komen. We contoleren onder andere of er voldoende rookmelders zijn, of er geen snoeren losliggen en of er voldoende speelruimte is. Ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouder, voeren wij een een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventaristie wordt jaarlijks herhaald.

Naast de veiligheid is ook de kwaliteit van de opvang erg belangrijk voor Spring. Daarom ligt er op elke opvanglocatie een pedagogisch werkplan. Wij verwachten van al onze gastouders dat zij volgens dit plan werken.

Daarnaast organiseren wij een aantal keer per jaar een thema-avond waarin wij diverse thema's rondom de opvang behandelen.