wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 01-04-20: Verlenging sluiting kinderopvang t/m 28-4

Gisteren heeft de overheid aangekondigd dat de sluiting van scholen en kinderopvang, om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, wordt verlengd t/m dinsdag 28 april.

1 april 2020 (For the English translation see below this text.)

Sluiting t/m dinsdag 28 april
Alle kinderopvanglocaties zijn t/m 28 april gesloten (m.u.v. de noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep). Op 21 april beoordeelt de overheid of een eventuele verlenging nogmaals nodig is.

Noodopvang wordt gecontinueerd
De noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft doorgaan t/m 28 april. Ouders die in deze groep vallen en echt geen andere mogelijkheid hebben, kunnen hier gebruik van maken. Ook kinderen uit kwetsbare gezinnen maken hier gebruik van. De noodopvang voor deze kinderen wordt door de gemeente gecoördineerd.

Meer informatie over de noodopvang en de voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Compensatieregeling wordt ook verlengd
Eerder hebben wij u laten weten dat de overheid besloten heeft dat ouders de kosten van de kinderopvang terug gaan krijgen voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen vanwege de coronacrisis. Deze regeling is ook verlengd t/m 28 april.

Vragen over de uitvoering van de compensatieregeling
De overheid geeft het volgende aan: De regeling is bedoeld voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Over hoe en wanneer de compensatie uitgevoerd gaat worden, wordt nog overleg gevoerd met de overheid. Wij krijgen vragen van ouders hoe het zit met financiële compensatie voor de kosten van het peuteraanbod en voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het uitgangspunt van de overheid is dat alle ouders gecompenseerd worden en dat voor alle groepen wordt gewerkt aan een uitwerking van de regeling. Net als u, moeten wij deze uitwerking afwachten. Zodra er weer meer informatie is over de compensatieregeling, zullen wij dit uiteraard met u communiceren.

De overheid geeft aan dat voor nu het volgende belangrijk is:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook de komende tijd vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt gewoon doorbetaald. Ook hier geldt dat u wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen wel doorgeeft aan de Belastingdienst.
 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.
 • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u tot en met 28 april dus in principe zelf niets kost. De kinderopvangtoeslag en compensatie van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, hebben sectorvertegenwoordigers BK en BMK de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel compenseren aan ouders. 

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yesterday, the government announced that the closure of schools and childcare, to prevent the further spread of the coronavirus (COVID-19), will be extended until Tuesday April 28. 

Closing until Tuesday 28 April
All childcare locations are closed till 28 April (with the exception of emergency care for children of parents with a crucial profession). On April 21, the government will consider whether a possible extension is needed again.

Emergency care is continued
The emergency care for children of parents with a crucial profession will continue till April 28. Parents with a crucial profession and really have no other option can make use of this care. Children from vulnerable families can also visit the emergency care. The emergency care for these children is coordinated by the municipality.

More information about the emergency shelter and the conditions can be found on our website.

Financial compensation is also extended
Earlier we informed you that the government has decided that parents will get the costs of childcare back for the period that they are not allowed to bring their children because of the corona crisis. This arrangement has also been extended till April 28.

Questions about the implementation of the financial compensation
The government states the following: The arrangement is intended for all parents who usually use childcare and continue to pay their bill even now. This also applies to parents in crucial professions. There are no costs for the use of emergency care.

Consultations with the government are still ongoing about how and when the compensation will be implemented. We receive questions from parents about financial compensation for the costs of the ‘peuteraanbod’ and for parents who are not entitled to childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’). The government’s intention is that all parents are compensated. Just like you, we have to wait for further information. As soon as there is more information about the compensation, we will of course communicate this to you.

The government indicates that the following is important for now:

 • Pay the entire invoice for childcare as you always do. Most childcare organizations invoice in advance. This means that you have probably already paid your invoice for March. We will also ask you to continue to pay the invoice in the coming period.
 • Do not make any adjustments to the ‘Belastingdienst’ for your childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’). In this way you will be entitled to childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’) and it will continue to be paid.
 • In principle, you do not have to report any changes or discontinue your childcare, unless, for example, your income changes. Then pass this on to the ‘Belastingdienst’.
 • This also applies to parents who use gastouderopvang: pay the entire invoice for childcare as you always do. You do not have to adjust anything at the ‘Belastingdienst’ to retain the right to childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’). This will simply continue to be paid. Here, too, you will pass on changes in, for example, your income to the ‘Belastingdienst’.
 • If you continue to pay childcare or gastrouderopvang, you will keep your place at the care when it will open again for everyone.
 • Part of the costs for childcare consists of a personal contribution. You also pay this personal contribution to the childcare organization.
 • The government compensates this personal contribution up to the maximum hourly rate.
 • This means that childcare or gastouderopvang does not cost you in principle till April 28. The childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’) and compensation of the personal contribution by the National Government together cover the costs up to the maximum hourly rate. For hourly rates that exceed the maximum hourly rate, sector representatives BK and BMK have expressed the intention that childcare organizations compensate this part to parents.

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM: www.rivm.nl and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.