Aanvragen bso noodopvang
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Aanvragen bso noodopvang

Vanaf vandaag kunnen kinderen aangemeld worden voor de bso noodopvang voor de periode van 20 t/m 24 december. Dit kan via de ouderapp.

15-12-21

For English see below

Beste ouders,

Gisterenavond hebben wij jullie geïnformeerd over de bso sluiting van 20 t/m 24 december. Tijdens deze periode kunnen wij dus geen reguliere buitenschoolse opvang bieden. Wel is bso noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare situatie.

Aanmelden bso noodopvang kan vanaf nu
Vanaf vandaag kunnen kinderen aangemeld worden voor de bso noodopvang voor de periode van 20 t/m 24 december. Dit kan via de ouderapp.

Let op: Bso noodopvang is mogelijk voor kinderen van ouders die een contract hebben bij Spring, op de dagen en tijden die in het contract zijn afgesproken en vindt plaats op de eigen locatie. Noodopvang onder schooltijd wordt door het basisonderwijs verzorgd. Wij halen de kinderen op bij school.

Hoe kan ik noodopvang aanvragen?
Noodopvang kan op dezelfde manier worden aangevraagd als extra opvang.

 • Open de ouderapp en ga via de knop agenda naar de opvangkalender van je kind(eren).
 • Klik op de knop rechtsonder, het icoontje van de kalender.
 • Kies voor dag aanvragen en vervolgens dag toevoegen.
 • Je komt dan in de kalender van jouw kind, hier kun je de dag selecteren voor de noodopvang.
 • Je kiest voor in rekening brengen op factuur, wij hebben ingesteld dat voor de periode van 20 t/m 24 december geen extra kosten voor deze aanvraag in rekening worden gebracht. Vraag je een dag buiten deze periode aan worden de kosten wel in rekening gebracht.
 • Je bevestigt de aanvraag door op toevoegen te klikken. Je kunt vervolgens meerdere dagen selecteren.
 • Ben je klaar met alle aanvragen toevoegen, dan kun je de aanvraag indienen.

De aangevraagde dag(en) wordt nu zichtbaar voor onze medewerkers. Zodra wij de dag bevestigen wordt deze zichtbaar in de opvangkalender van je kind(eren).

Meer informatie
Neem voor meer informatie of wanneer je geen gebruik maakt van de ouderapp contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl.

------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

Last night we informed you about the closure from the after-school care (buitenschoolse opvang (BSO)) from Monday 20 December to Friday 24 December. During this period we cannot offer regular after-school care. However, emergency care is available for children of parents with crucial professions and children in a vulnerable situation.

You can register for emergency care now
As of today, children can be registered for out-of-school emergency care for the period from 20 to 24 December. This can be done via the parent app (ouderapp).

Please note: Bso emergency care is available for children of parents who have a contract with Spring, on the days and times agreed in the contract and takes place at their own location. Emergency care during school hours is provided by primary education. We take the children from school to our locations.

How can I request emergency care?
Emergency care can be requested in the same way as extra care.

 • Open the parent app (ouderapp) and go to the childcare calendar of your child(ren) via the agenda
 • Click on the button at the bottom right, the icon of the calendar.
 • Choose request day (dag aanvragen) and then add day (dag toevoegen).
 • You will then enter your child's calendar, here you can select the day for emergency care.
 • You choose billing on invoice (in rekening brengen op factuur), we have set that for the period from 20 to 24 December no extra costs will be charged for this application. If you request a day outside this period, the costs will be charged.
 • You confirm the request by clicking on add (toevoegen). You can then select multiple days.
 • When you have finished adding all the applications, you can submit (indienen) the application.

The requested day(s) will now be visible to our employees. As soon as we confirm the day, it will be visible in the childcare calendar of your child(ren).

More information
For more information or if you do not use the parent app (ouderapp), please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl.