wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 20-03-20: Compensatie ouders

Begin van deze avond is bekend gemaakt dat ouders de kosten van de kinderopvang terug gaan krijgen voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen vanwege de coronacrisis.

20 maart 2020 (update 21-03-20) (For the English translation see below this text.)

Begin van deze avond is bekend gemaakt dat ouders de kosten van de kinderopvang terug gaan krijgen voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen vanwege de coronacrisis. Dit geldt in ieder geval over de periode 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze regeling bijvoorbeeld met enkele weken worden verlengd.

De bracheorganisaties BK en BMK en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang BOinK en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst tekenden hiervoor vandaag een intentieverklaring. Meer hierover leest u in dit persbericht.
(Dit persbericht bevat een wijziging ten opzichte van het persbericht van gisterenavond. Hierin stond foutief genoemd dat de belastingdienst het geld overmaakt aan de kinderopvangorganisaties. Dit was niet correct. In de link vindt u nu het juiste persbericht.)

Oplossing
De eigen bijdragen van ouders wordt aan de 3500 kinderopvangorganisaties overgemaakt. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders.

Wat moet u doen?
Hoe en wanneer deze compensatie uitgevoerd gaat worden, moet nog nader worden uitgewerkt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit direct met u communiceren. Voor nu is het volgende belangrijk:

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

Facturatie
Volgende week vindt de facturatie en incassering plaats voor de kinderopvang in april. De extra noodopvang die u eventueel sinds afgelopen maandag bij ons heeft afgenomen wordt niet gerekend. Deze kost u niets. Wij realiseren ons dat voor sommige ouders de financiële situatie lastiger wordt. Ook hiervoor is aandacht in de gesprekken met de overheid. Mocht dit in uw geval zo zijn, dan kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling, tel. 088 2088 282. Zij kijken met u mee naar de mogelijkheden.

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier.  

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20th of March

Early this evening it was announced that parents will be compensated for the costs of childcare for the period that they are not allowed to bring their children because of the corona crisis. This applies in any case for the period from March 16 to April 6. If the situation continues for longer, this arrangement can, for example, be extended by several weeks.

The branch organizations BK and BMK and the interest group for parents in childcare BOinK and the Ministry of Social Affairs and Employment and the ‘Belastingdienst’ today signed a letter of intent for this. You can read more about this in this press release.
(This press release contains a change from the previous press release of last night. This stated incorrectly that the tax authorities transfer the money to the childcare organizations. This was not correct. In the link you will now find the correct press release.)

Solution
The personal contribution will be paid to the 3,500 childcare organizations. The childcare organizations can then transfer the overpaid part, ie the difference between the invoice amount and the childcare allowance received, directly to the parents over the period 16 March to 6 April.

What do you have to do?
How and when this compensation will be implemented remains to be worked out. As soon as there is more clarity about this, we will communicate this directly with you. For now the following is important:

  • Pay the entire invoice for childcare as you always do. This also applies to parents who use 'gastouderopvang’. 
  • Do not make any adjustments in your childcare allowance (of the ‘Belastingdienst’), in this way you will retain your right to childcare allowance and it will be paid on. 
  • In principle, you do not have to report any changes or discontinue your childcare, unless, for example, your income changes. Then pass this on to the 'Belastingdienst’.
  • You therefore keep your place at the childcare when it opens again regularly.
  • Part of the costs you incur for childcare consists of a personal contribution. You also pay this personal contribution to the childcare organization.

Billing 
Billing and collection for childcare in April will take place next week. The extra emergency care that you may have purchased from us since last Monday is not counted. We realize that for some parents the financial situation becomes more difficult. This is also addressed in the consultations with the government. If this is the case in your case, please contact our financial department, tel. 088 2088 282. They will look with you at the possibilities. 

Questions or more information 
If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. Here you can find the current opening hours.
For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD. You can also read the FAQ's concerning compensation parents' own contribution to childcare due to the Coronavirus.