wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 20-04-20: Duidelijkheid compensatieregeling

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is rond. In dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

20 april 2020 (For the English translation see below this text.)

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis de kinderopvang gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

Compensatieregeling
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuteropvang is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie compenseren het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via Spring Kinderopvang.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal in de week van 27 april 2020 gecompenseerd worden, verrekend in de factuur van mei. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Gemeentelijke subsidieregeling
Als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt, maar gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI), ontvangt u ook een compensatie van de eigen bijdrage. Als Spring Kinderopvang maken wij hierover afspraken met de gemeenten en vervolgens betalen wij de eigen bijdrage aan u uit in de week van 27 april 2020, door een verrekening op de factuur voor mei.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Wij zullen hierin in elk geval onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ook deze ouders een compensatie ontvangen.

Wat vragen wij van u?
Wij voeren in de week van 27 april 2020 de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

 1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.
 2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.
 3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
 4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Mocht u de incasso hebben stopgezet, dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart en april te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met onze financiële afdeling contact op te nemen, tel. 088 2088 282.

In het kort

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
 • In de week van 27 april 2020 wordt door Spring Kinderopvang het deel van uw eigen bijdrage terugbetaald dat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief. Dit wordt verrekend in de factuur van mei.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang, ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website naar veelgestelde vragen veelgestelde vragen. Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u op onze website. U kunt ook de website van de overheid raadplegen.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen in onze organisatie.

 We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 18, 2020

As previously informed due to the Corona Crisis, childcare centers has been closed from Monday 16th March until Tuesday 28th April 2020. We will only be able to provide emergency care for children of parents working within the vital sector and for vulnerable children in unsafe home situations. In prior correspondence we have also been keeping you updated about the compensation of the parental contribution, this will be explained in full below.

In recent weeks, a lot of work has been done on a national level to find a process for this compensation. This took time because the government and childcare organisations wanted the simplest possible arrangement: minimal extra work for parents and child care organisations, maintaining the privacy of the parent, and a meticulous execution that will minimise errors.

We are pleased to inform you that the compensation regulations for the parental contribution is now complete. In this letter we will explain the details outlining what we ask of you and what you can expect from us. On completion we hope you will know where you stand financially.

Compensation
The structure of the childcare invoice is always as follows. You are reimbursed part of the costs for childcare via the childcare allowance (kinderopvangtoeslag) and there is a part of the costs that you pay yourself; that is your personal contribution. You pay the entire amount of the invoice to us as a childcare organisation.

The government will compensate for the time missed due to the Corona Crisis, the contribution of parents to the maximum hour rate used by the tax authorities. For “kinderdagverblijven en peuteropvang” (nurseries and playgroups), this is €8.17 per hour, for “BSO” (out-of-school care) €7.02 per hour, for “gastouderopvang” (childminder childcare) € 6.27 per hour. Our hourly rate is above the maximum hourly rate. We as a childcare organisation will compensate the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate that we charge to you. This means that the full cost will be reimbursed to you; partly through the government in the form of a subsidy and partly through Spring Kinderopvang.

In principle we require no further action from you. You do not have to contact the government or us as an organisation. The amount you receive from our organisation will be compensated in the week of 27th April 2020, explored in the May bill.

The money you receive from the government is paid by the Social Insurance Bank (SVB), and will be paid into the account where your childcare allowance is received. The portion you receive from the government will be a one-off payment from the period 16th March through to 28th April 2020, this amount will be transferred in June or July 2020. If the lockdown is extended and your childcare location remains closed beyond 28th April, the entire amount will be paid later.

Municipal subsidy
If you do not receive a childcare allowance, but you make use of a municipal subsidy for the costs of “vroegschoolse educatie” or Early Childhood Education (VVE), “peuteropvang” or toddler care or care based on a “sociaal-medische indicatie”, or socio-medical indication (SMI), you also get a compensation for your personal contribution. As Spring Kinderopvang we make arrangements with the municipalities and we will compensate the personal contribution in the week of 27th April 2020, explored in the May bill.

When do you have to take action yourself?
If your income is reduced over the period of time the childcare location has been closed, we ask you to inform the Belastingdienst via mijntoeslagen.nl as soon as possible. When your income is reduced, you are entitled to a higher amount of childcare allowance. This modification can be made through the Belastingdienst and should be processed by the next payment of your childcare benefit.

What if I do not receive a childcare allowance ?
It is not yet clear whether compensation is possible for parents who do not receive a childcare allowance and who pay the childcare costs entirely themselves. The government is investigating this option and will come to a solution at a later date. In the declaration of intent, there are no distinctions made, therefore we assume that this will be solved at a later time. Spring Kinderopvang will in any case take responsibility for this and make sure that also these parents will receive compensation.

What do we ask of you?
We will execute the collection of childcare fees for the month of May in the week of 27th April 2020. We ask you not to stop or reverse this collection, even if you are not currently using childcare. There are several reasons why we ask you to pay the invoice:

 1. We are able to continue to provide emergency childcare to children of parents working in the vital sectors.
 2. You will keep your right to childcare allowance.
 3. Your child’s place at their location will remain.
 4. When your childcare location re-opens, your child can return to the normal rhythm with trusted and familiar caregivers.

If you have stopped the collection of fees we request that you still pay the invoice for March and April. If you have issues with this, we ask you to contact our financial department, Phone. 088 2088 282.

Overview

 • If you have paid your invoice in March and April, you will receive your own contribution back. The government will go by the data as known to the Belastingdienst.
 • in the week of 27th April 2020 Spring Kinderopvang will the part of your own contribution which consists of the amount you paid above our maximum hourly rate will be compensated. explored in the May bill.
 • The amount repaid by the government will be a one-off payment paid at the end of the period of closure of the childcare location. Emergency care is free of charge. Parents who use the emergency childcare – even if they were to use more hours than agreed upon, will not need to pay any extra.
 • If your income drops during the closure period we ask you to inform the Belastingdienst via mijntoeslagen.nl.

For more information, please refer to our website to frequently asked questions. If you have any questions, please contact our customer service: Phone. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. You can also consult the government website.

Finally, we would like to thank you for your support, your understanding and the attentive messages during this time. It is a strange time, but it's heartwarming to see how involved everyone is and this implies trust in our organisation.

We wish everyone a lot of strength in the coming weeks, we miss the children very much and hope to see you and your child in good health in the near future!