Heropening bso vanaf 19-04-21
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Heropening bso vanaf 19-04-21

Vanaf maandag 19 april gaat ook de buitenschoolse opvang weer volledig open. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen!

For English see below.

14 april 2021

Vanaf maandag 19 april gaat ook de buitenschoolse opvang weer volledig open. Dat heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen. We kunnen niet wachten om er een hele leuke heropening van te maken!

Tegelijkertijd zijn er veel zaken waar wij rekening mee moeten houden. Daarom informeren wij u in deze brief over de volgende onderwerpen: 

 • Heropening bso en stoppen noodopvang
 • Wanneer mag mijn kind naar de bso komen?
 • Mogelijke personeelskrapte
 • Aanvullende maatregelen en locatieplannen
 • Compensatieregeling

Heropening bso en stoppen noodopvang
Vanaf aanstaande maandag is uw kind weer van harte welkom op de bso volgens de dagen en tijden in uw overeenkomst. Nu de buitenschoolse opvang weer open gaat, stopt de noodopvang met ingang maandag 19 april. Heeft u noodopvang aangevraagd voor maandag 19 april of de periode erna? Deze aanvragen vervallen automatisch. U hoeft dit niet aan ons door te geven. 

Wanneer mag mijn kind naar de bso komen? 
Uiteraard vragen wij u de richtlijnen van de overheid te volgen wanneer uw kind naar onze bso komt en uw kind bij klachten thuis te houden. Of uw kind naar de opvang mag komen, kunt u eenvoudig zien door de stappen in de beslisboom van BOinK te volgen. De meest recente versie hiervan vindt u via deze link. 

Mogelijke personeelskrapte
Nu de bso’s opengaan en al onze collega’s weer volgens hun rooster worden ingepland, wordt het moeilijker voor ons om uitval van personeel door bijv. ziekte of quarantaine op te vangen. Lukt het echt niet om vervanging te regelen, dan kijken we of we groepen kunnen samenvoegen. Wij doen er in ieder geval alles aan om sluiting van een groep of locatie door onderbezetting te voorkomen, maar kunnen dit niet garanderen. Uitgangspunten blijven dat de opvang verantwoord is en de veiligheid en het welbevinden van de kinderen gewaarborgd is. Wij adviseren u de ouderapp goed in de gaten te houden voor actuele ontwikkelingen. 

U kunt ons helpen 

 • Blijft uw kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de ouderapp, zodat wij onze personeelsplanning daarop kunnen aanpassen. 
 • Als de personeelskrapte op een locatie zo nijpend is en wij de groep of locatie mogelijk moeten sluiten, kan het zijn dat wij u benaderen met de vraag of de opvang van uw kind op die dag anders opgelost kan worden.  

Aanvullende maatregelen en locatieplannen
Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn door de overheid aanvullende maatregelen genomen. Zo krijgen pedagogisch medewerkers voorrang bij het testen op Covid-19 en mogen kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of de opvang komen.

Locatieplannen
Voor de volledige heropening van de bso’s, stellen alle kinderopvangorganisaties locatie-specifieke plannen. Hierin wordt beschreven welke aanvullende maatregelen er op de locatie worden getroffen. Momenteel wordt hier hard door ons aan gewerkt. Het plan voor de locatie van uw kind wordt later deze week via de ouderapp aan u gecommuniceerd. Ook kunt u dit opvragen bij de locatiemanager.

Compensatieregeling
Nu de bso’s maandag 19 april weer opengaan, komt er een einde aan de compensatieregeling. De Belastingdienst en de Sociale VerzekeringsBank gaan de tegemoetkoming over de sluitingsperiode berekenen. Zij keren als volgt uit aan ouders:

 • Ontvangt u kinderopvangtoeslag? De SVB betaalt uw tegemoetkoming begin juni uit. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. De tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag).
 • Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.
 • Maakt u gebruik van een gemeentelijke bijdrage? De gemeente verzorgt uw tegemoetkoming.

Meer informatie over de compensatieregeling van de overheid vindt u op de websites van de Sociale VerzekeringsBank en de Rijksoverheid.

Meer informatie   
Wij wensen alle kinderen alvast weer heel veel plezier op de bso! Heeft u vragen over de opvang van uw kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From Monday, April 19, the out-of-school care will be fully open again. The government announced this yesterday. We are very happy that we can welcome all children again. We can't wait to have a really fun reopening of it!

At the same time, there are many things that we must take into account. That is why we inform you about the following topics in this letter:

 • Reopening out-of-school care and ending emergency care
 • When can my child visit out-of-school care?
 • Possible staff shortage
 • Additional measures and location plans
 • Compensation scheme

Reopening out-of-school care and stopping emergency shelter
From next Monday, your child will be more than welcome at the out-of-school care according to the days and times in your agreement. Now that out-of-school care is reopening, the emergency care will stop on Monday 19 April. Have you requested emergency care before Monday April 19 or the period after? These requests expire automatically. You do not have to inform us of this.

When can my child visit out-of-school care?
Of course we ask you to follow the guidelines of the government when your child comes to our out-of-school care and to keep your child at home in case of complaints. You can easily see whether your child can come to the daycare by following the steps in the BOinK decision tree. The most recent version can be found via this link.

Possible staff shortage
Now that out-of-school care is opening and all our colleagues are once again scheduled according to their roster, it is becoming more difficult for us to cope with staff dropout due to illness or quarantine, for example. If it is really not possible to arrange replacement, we will see if we can combine groups. We do everything we can to prevent a group or location from being closed due to understaffing, but we cannot guarantee this. The starting points remain that the care is responsible and the safety and well-being of the children is guaranteed. We advise you to keep a close eye on the parent app for current developments.

You can help us

 • Is your child staying at home? Please notify us as soon as possible via the parent app, so that we can adjust our staff planning accordingly.
 • If the staff shortage at a location is so dire and we may have to close the group or location, we may approach you with the question whether the care for your child on that day can be resolved differently.

Additional measures and location plans
The government has taken additional measures to ensure that out-of-school care can be opened safely in addition to day care and primary schools. For example, pedagogical staff are given priority when testing for Covid-19 and children aged 4-12 years with cold complaints are not allowed to go to school or day care.

Location plans
All childcare organizations are making location-specific plans for the full reopening of out-of-school care facilities. It describes the additional measures that will be taken at the location. We are currently working hard on this. Your child's location plan will be communicated to you through the parent app later this week. You can also request this from the location manager.

Compensation scheme
Now that the out-of-school care reopens on Monday, April 19, the compensation scheme will come to an end. The Belastingdienst and the Sociale VerzekeringsBank will calculate the allowance for the closing period. They pay out to parents as following:

 • Do you receive childcare allowance? The SVB will pay your allowance at the beginning of June. You do not need to apply for this. The allowance is paid on the basis of information from the Belastingdienst (childcare allowance).
 • Do you not receive a childcare allowance? You can apply for the allowance at the SVB. The application procedure is expected to be opened in mid-May via the SVB website.
 • Are you making use of a municipal contribution? The municipality will take care of your allowance.

More information about the government compensation scheme can be found on the websites of the Sociale VerzekeringsBank and the National Government.

More information
We wish all children a lot of fun at out-of-school care! If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service via tel. 088 2088 200 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most up-to-date information about Spring Kinderopvang and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the corona virus, please visit the websites of the RIVM and the government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.