wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 17-03-20: Informatie noodopvang en financiën

Inmiddels is de opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep van start gegaan en wordt er steeds meer duidelijk over de continuering daarvan. Ook is er intensief overleg tussen de kinderopvangbranche en de overheid over de financiële uitwerking.

17 maart 2020 (For the English translation see below this text.)

De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus volgen zich in rap tempo op. Inmiddels is de opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep van start gegaan en wordt er steeds meer duidelijk over de continuering daarvan. Ook is er intensief overleg tussen de kinderopvangbranche en de overheid over de financiële uitwerking. Graag informeren wij u over deze zaken.

Financiën
Er zijn, begrijpelijk en terecht, veel vragen bij ouders over de financiële kant van alle maatregelen. Bijvoorbeeld of zij voor de kinderopvang moeten blijven betalen nu hun kind thuis is. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te betalen. Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

De kinderopvangsector voert intensief overleg met de overheid om tot een goede regeling te komen en de eigen bijdrage van ouders te compenseren. (Met eigen bijdrage wordt het bedrag bedoeld dat overblijft wanneer u de kinderopvangtoeslag aftrekt van het factuurbedrag.) Als hier meer over bekend is, zullen wij uiteraard zo snel mogelijk hierover berichten.

Facturatie
Volgende week vindt de facturatie en incassering plaats voor de kinderopvang in april. Gezien de bovenstaande richtlijn van de overheid zullen wij dan ook de contracturen factureren. De extra noodopvang die u eventueel sinds afgelopen maandag bij ons heeft afgenomen, wordt niet gerekend. Deze kost u niets. Wij realiseren ons dat voor sommige ouders de financiële situatie lastiger wordt. Ook hiervoor is aandacht in de gesprekken met de overheid. Mocht dit in uw geval zo zijn, dan kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling, tel. 088 2088 282. Zij kijken met u mee naar de mogelijkheden.

Noodopvang
Zoals afgelopen zondag door de overheid aangegeven, is de kinderopvang gesloten maar bieden wij wel in samenwerking met het onderwijs opvang aan ouders met een cruciaal beroep. Gisteren en vandaag stonden onze medewerkers op locatie klaar om de kinderen van deze ouders op te vangen. In de tussentijd is samen met alle betrokken organisaties gesproken over het bieden van noodopvang voor de periode na vandaag t/m 6 april.

Noodopvang vanaf woensdag 18 maart
Voorop staat dat wij gehoor willen geven aan de vraag van de overheid om ouders met een cruciaal beroep zoveel mogelijk te faciliteren, zodat zij kunnen blijven werken. Tegelijkertijd hebben wij en onze partners even tijd nodig om de noodopvang te organiseren. Daarom hebben wij besloten om voor deze hele week de opvang zoals gisteren en vandaag is geboden, te continueren. Dat betekent dat de kinderen van ouders met een cruciaal beroep welkom zijn op hun eigen locatie tijdens de reguliere openingstijden. Valt u in deze categorie en heeft u deze week opvang nodig op een andere dag of tijd, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice (tel. 088 2088 300). Onze medewerkers kijken samen met u naar een passende oplossing.

Noodopvang vanaf maandag 23 maart
Vanaf volgende week maandag hebben wij in elke regio van Spring een aantal locaties ingericht, waar de kinderen van ouders met een cruciaal beroep van harte welkom zijn. Deze opvang wordt zo flexibel mogelijk, ook qua openingstijden, en is gegarandeerd. Dat betekent dus dat voor alle kinderen waarvoor dit aangevraagd wordt een plek is (mits de kinderen gezond zijn én ouders voldoen aan de criteria van een cruciaal beroep). Deze opvang is ook beschikbaar voor ouders die geen klant zijn bij Spring. Heeft u meer opvang nodig dan uw contracturen, dan worden voor deze extra uren noodopvang geen kosten in rekening gebracht.

Welke locaties deze noodopvang gaan bieden en hoe deze er verder uit gaat zien laten wij u later deze week weten. Hierbij wordt gekeken naar: locaties met voldoende plek, waar geschikte ruimtes zijn voor alle leeftijdscategorieën van 0 t/m 13 jaar, die in (de buurt) van het basisonderwijs zijn. Ook proberen wij zoveel mogelijk vertrouwde gezichten op deze locaties in te zetten.

Aanvragen noodopvang
Omdat wij niet in onze systemen kunnen zien welke ouders een cruciaal beroep hebben én de behoefte aan noodopvang per dag kan verschillen, verzoeken wij ouders om de noodopvang bij ons aan te vragen. Opvang die nog deze week plaats moet vinden kan telefonisch aangevraagd worden bij onze klantenservice, tel. 088 2088 300. In de loop van deze week komt een formulier op onze website waarmee u opvang kunt aanvragen voor de periode van 23 maart t/m 6 april.

Voorwaarden cruciaal beroep
Er is onduidelijkheid geweest over de voorwaarden voor ouders met een cruciaal beroep. Met name de tegenstrijdige berichten over de richtlijn dat één of beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben, roepen vragen op bij ouders. De overheid heeft hier nu duidelijkheid over gegeven:

“Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.”

Wij hebben de afgelopen dagen dit uitgangspunt al gehanteerd en zullen dit blijven doen. Dat betekent dat ook kinderen waarvan één van de ouders een cruciaal beroep heeft van onze noodopvang gebruik kunnen maken.

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u op onze website.   

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17th of March

Developments regarding the coronavirus follow rapidly. The care for children of parents with a crucial profession has now started. The continuation of this after today is becoming clear. There is also intensive consultation between the childcare sector and the government about the financial details. We would like to inform you about these matters. 

Finance 
There are many questions from parents about the financial side of all measures. For example, whether they should continue to pay for childcare now that their child is at home. We follow government guidelines. The Ministry of Social Affairs and Employment states: 

 • Paythe entire invoice for childcare as you always do. Most childcare organizations invoice in advance, which means that you have probably already paid your invoice for March. We also ask you to pay the invoice for April. This also applies to parents who use 'gastouderopvang’. 
 • Do not make any adjustments in your childcare allowance (of the ‘Belastingdienst’), in this way you will retain your right to childcare allowanceand it will be paid on. 
 • In principle, you do not have to report any changes or discontinue your childcare, unless, for example, your income changes. Then pass this on to the 'Belastingdienst’.
 • You therefore keep your place at the childcare when it opens again regularly.
 • Part of the costs you incur for childcare consists of a personal contribution. You also pay this personal contribution to the childcare organization.

We understand that these times can create uncertainty for you. We also get a lot of questions about this. We are currently looking into ways to fix this afterwards and will communicate about this as soon as possible. 

The childcare sector conducts intensive consultations with the government to come to a good arrangement and to compensate the parents' personal contribution. (By personal contribution is meant the amount that remains when you deduct the childcare allowance from the invoice amount.) If more is known about this, we will of course inform you as soon as possible. 

Billing 
Billing and collection for childcare in April will take place next week. In view of the above government directive, we will therefore invoice the contract hours. The extra emergency care that you may have purchased from us since last Monday is not counted. We realize that for some parents the financial situation becomes more difficult. This is also addressed in the consultations with the government. If this is the case in your case, please contact our financial department, tel. 088 2088 282. They will look with you at the possibilities. 

Emergency childcare  
As indicated by the government last Sunday, the childcare is closed but we do offer it in collaboration with educational care for parents with a crucial profession. Yesterday and today our employees were on location ready to look after the children of these parents. In the meantime, consultations were held with all the organizations involved about offering emergency care for the period after today until 6 April. 

Emergency chilcare from Wednesday March 18 
The most important thing is that we want to respond to the government's request to facilitate parents with a crucial profession as much as possible, so that they can continue to work. At the same time, we and our partners need extra time to organize the emergency shelter. That is why we have decided to continue the care for this week as provided yesterday and today. This means that the children of parents with a crucial profession are welcome at their own location during regular opening hours. If you are in this category and you need childcare on a different day or time this week, please contact our customer service (tel. 088 2088 300). Our employees will work with you to find a suitable solution. 

Emergency childcare from Monday March 23 
Starting next Monday, we have set up several locations in each region of Spring, where the children of parents with a crucial profession are welcome. This childcare is as flexible as possible, also in terms of opening hours, and is guaranteed. This means that there is a place for all children for whom this is requested (provided that the children are healthy and the parents meet the criteria of a crucial profession). This care is also available for parents who are not customers of Spring. If you need more childcare than your contract hours, then no costs will be charged for these extra hours of emergency care.  

We will let you know later this week which locations will provide this emergency childcare and what it will look like. In our consideration we include: locations with enough space, where there are suitable spaces for all age groups from 0 to 13 years, which are in (or close to) the primary schools. We also try to use as many familiar faces as possible at these locations. 

Request emergency childcare 
Because we cannot see in our systems which parents have a crucial profession and the need for emergency childcare can differ per day, we request parents to contact us if they need emergency childcare. Childcare that must take place this week, can be requested by telephone from our customer service, tel. 088 2088 300. In the course of this week, a form will be available on our website with which you can request childcare for the period from 23 March to 6 April.  

Conditions of crucial appeal 
There has been uncertainty about the conditions for parents with a crucial profession. In particular, the conflicting reports about the directive that one or both parents must have a crucial profession raise questions among parents. The government has now clarified this: 

“The starting point is that parents can continue to work in a crucial professional group. If one parent carries out a crucial profession in a family, the request is to look after the children themselves if possible. If that does not work, an appeal can be made to the school and / or childcare (day care, BSO, childminder care). It is not a hard requirement that both parents work in a crucial profession. There must be shelter so that people with crucial professions can continue to work. " 

We have already used this principle in recent days and will continue to do so. This means that children of which one of the parents has a crucial profession can also use our emergency care. 

Questions or more information 
If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. You can find the current opening hours on our website.  For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.