wij zijn spring.
wie word jij?

Kinderopvang vanaf 8 februari

Vanaf maandag 8 februari gaan de dagopvang en het peuteraanbod weer open. De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten, maar biedt wel noodopvang.

03-02-21

For English see below.

Vanaf maandag 8 februari gaan de dagopvang en het peuteraanbod weer open. De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. Graag willen wij u informeren over de kinderopvang vanaf 8 februari: 

  • Dagopvang en peuteraanbod open 
  • Buitenschoolse opvang alleen voor noodopvang 
  • Wanneer mag mijn kind naar de opvang komen? 
  • Compensatieregeling 

Dagopvang en peuteraanbod open 
Vanaf maandag 8 februari zijn de dagopvang (0-4 jaar) en het peuteraanbod (2-4 jaar) weer als gebruikelijk geopend. Dat betekent dat uw kind gewoon weer op de vaste dagen en tijden die in uw plaatsingsovereenkomst staan naar de vertrouwde locatie mag komen. Wij zijn heel blij om de kinderen weer te mogen verwelkomen! 

Buitenschoolse opvang alleen voor noodopvang 
De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. U hoeft uw kind niet af te melden in het ouderportaal. Dit wordt centraal gedaan.  

Noodopvang 
Onze bso’s blijven (voorschoolse en naschoolse) noodopvang bieden voor kinderen van 4-13 jaar tijdens de gebruikelijke bso tijden. Mochten de schooltijden van de basisschool van uw kind wijzigen, dan proberen wij hierop aan te sluiten. 

Tot op heden vond de noodopvang plaats op een aantal locaties in ons werkgebied. Vanaf maandag 8 februari gaan al onze bso’s noodopvang bieden. Mocht u noodopvang nodig hebben en hier recht op hebben, dan kan dit dus vanaf maandag op de eigen locatie van uw kind. De noodopvang in de voorjaarsvakantie vindt ook plaats op de gebruikelijke vakantie opvanglocaties. 

In geval van heel weinig aanmeldingen (1 of 2 kinderen) voor een locatie, gaan wij met ouders in overleg of opvang op een andere locatie mogelijk is.  

Wanneer heb ik recht op noodopvang? 
Als opvang thuis of in uw eigen omgeving echt niet lukt, dan zijn onze buitenschoolse opvang locaties (4-13 jaar) geopend voor noodopvang voor:  

  • kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep,   
  • kinderen van wie één van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroepen waarvoor er echt geen andere opvang geregeld kan worden. 

Aanmelden voor de bso noodopvang 
Aanmelden voor de noodopvang op onze bso’s kan via het formulier op onze website. 

Wanneer mag mijn kind naar de opvang komen? 
Uiteraard vragen wij u ook vanaf 8 februari de richtlijnen van de overheid te volgen wanneer uw kind naar onze dagopvang, peuteraanbod of bso noodopvang komt. Of uw kind naar de opvang mag komen, komt u eenvoudig te weten door de beslisboom van BOinK te volgen. De meest recente versie hiervan vindt u via deze link. 

Later vandaag verwachten wij het landelijke protocol Kinderopvang & corona te ontvangen. Mochten daar belangrijke toevoegingen in staan, dan zullen wij u daarover informeren. Zodra het protocol is gepubliceerd kunt u dit op onze website vinden. 

Compensatieregeling 
Met ingang van 8 februari stopt de compensatieregeling voor de dagopvang en het peuteraanbod. Voor ouders die gebruikmaken van de bso, wordt de compensatieregeling verlengd. Zij worden dus ook vanaf 8 februari gecompenseerd in de kosten voor niet afgenomen kinderopvang. Alle ouders die hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen behouden het recht op kinderopvangtoeslag, behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat en hebben recht op compensatie. 

Deze tegemoetkoming geldt voor alle ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming. 

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Meer informatie  
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 300 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.  

---------------------------------------

Februari 3th 2021

From Monday, February 8, the day care and peuteraanbod will open again. Bso will remain closed for the time being. We would like to inform you about childcare from 8 February:

  • Day care and 'peuteraanbod’ open
  • Bso only for emergency care
  • When can my child visit daycare?
  • Compensation arrangement

Day care and peuteraanbod open
From Monday, February 8, the day care (0-4 years) and the peuteraanbod (2-4 years) will be open again as usual. This means that your child can come back to the trusted location on the days and times that are in your placement agreement. We are very happy to welcome the children again!

Bso only for emergency care
Bso will remain closed for the time being. You do not have to deregister your child in the parent portal. This is done centrally.

Emergency care
Our bso locations continue to provide emergency care (pre-school and after-school) for children aged 4-13 during the usual bso times. If the school hours of your child's primary school change, we will try to match this.

Until now, the emergency care took place at a number of locations in our working area. From Monday, February 8, all our bso locations will offer emergency care. If you need and are entitled to emergency care, you can do this from Monday at your child's own location. Emergency care during the spring break also takes place at the usual holiday bso locations.

In case of very few registrations (1 or 2 children) for a location, we will consult with parents to determine whether childcare at another location is possible.

When am I entitled to emergency care?
If care at home or in your own environment really does not work, our bso locations (4-13 years) are open for emergency care for:

Register for bso emergency care
You can register for emergency accommodation at our out-of-school care facilities via the form on our website.

When can my child visit childcare?
Of course we also ask you to follow the guidelines of the government from 8 February when your child comes to our day care, toddler facilities or out-of-school emergency care. You can easily find out whether your child is allowed to come to childcare by following the BOinK decision tree. The most recent version of this can be found via this link.

Later today we expect to receive the national Childcare & Corona protocol. If there are important additions, we will inform you about this. Once the protocol has been published, you can find it on our website.

Compensation arrangement
The compensation arrangement for day care and the peuteraanbod will end on 8 February. The compensation arrangement will be extended for parents using out-of-school care. They will therefore also be compensated in the costs for childcare that has not been purchased from 8 February. All parents who continue to pay their bill in full, retain the right to childcare allowance, will keep their place in the childcare when it reopens and are entitled to compensation.

This arrangement applies to all parents who are entitled to childcare allowance, who are covered by a municipal scheme or who pay the costs for childcare entirely themselves. Parents who use emergency shelter are also entitled to an allowance.

More information about the compensation scheme can be found on the website of the Dutch government.

More information
If you have any questions or if anything is unclear, please contact our customer service via tel. 088 2088 300 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most up-to-date information about Spring Kinderopvang and corona can be found on our website. For more information about the corona virus, please visit the wesbites of RIVM and the Dutch government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.