wij zijn spring.
wie word jij?

Maatregelen bij ziekte en uitgebreidere richtlijnen

Informatie voor ouders over maatregelen bij ziekte van medewerkers en aandacht voor de richtlijnen.

15 oktober 2020 (For the English translation see below this text.)

De besmettingen met COVID-19 lopen nog steeds op. Ook bij Spring merken wij hier de gevolgen van. De situatie vraagt oplettendheid van ons allemaal. Daarom willen wij nogmaals een beroep doen op umedewerkingDaarnaast informeren wij u over het gebruik van mondkapjes op onze locaties. 

Maatregelen bij personeelskrapte door ziekte 
Op 8 september jl. hebben wij ouders geïnformeerd over mogelijke maatregelen die wij moeten nemen bij personeelstekort door ziekte, zoals het zoeken van vervanging, samenvoegen van groepen of in een uiterst geval het tijdelijk sluiten ervan. Wij doen ons uiterste best om uitval van een pedagogisch medewerker zo goed en snel mogelijk op te vangen. Helaas hebben wij in de afgelopen tijd toch op een enkele locatie groepen moeten sluiten.   

U kunt ons helpen sluiting zoveel mogelijk te voorkomen! 

 • Houd u aan de richtlijnen van de overheid. 
 • Heeft uw kind klachten? Volg de stappen in de beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Ook wanneer u in het buitenland op vakantie bent geweest. 
 • Blijft uw kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de locatie door, zodat wij onze personeelsplanning daarop kunnen aanpassen. 

Zo kunnen we er samen alles aan doen wat nodig is om voor alle kinderen open te blijven. De betrokkenheid en bereidwilligheid van onze medewerkers om hier samen voor te zorgen is enorm.  

Help mee en houd u aan de richtlijnen bij het brengen en halen! 
Op de meeste locaties gebeurt het brengen en halen (de overdracht) nu buiten. Wij snappen dat dit vervelend kan zijn, zeker nu het weer slechter wordt. Gezien het stijgend aantal besmettingen kunnen wij dit echter niet veranderen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Op locaties waar het brengen en halen van kinderen niet buiten plaats kan vinden, vragen wij ouders met klem om vanaf morgen 16 oktober (binnen) een mondkapje te dragen. Dus: 

 • Houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen. 
 • Komt u toch binnen? Draag dan bij binnenkomst een mondkapje. 
 • Volg de aanwijzingen op locatie op. 

Ook anderexterne bezoekers die onze gebouwen bezoeken, zoals leveranciers, vragen wij om een mondkapje te dragen. Daarnaast gaan onze medewerkers bij de overdracht mondkapjes of doorzichtige gezichtsmaskers dragen. Op de groep doen zij dit niet. Uiteraard worden overal de nu geldende hygiëne maatregelen goed nageleefd. 

Meer informatie 
Wij realiseren ons dat deze periode veel van iedereen vraagt, maar hopen op uw medewerking en begrip. Wij blijven de ontwikkelingen goed volgen en houden u, indien nodig, op de hoogte. Heeft u vragen over de bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met de manager van uw locatie.  

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The COVID-19 infections are still increasing. We also notice the consequences of this at Spring. The situation demands attention from all of us. That is why we would like to call on your cooperation once again. We also inform you about the use of mouth masks at our locations.

Measures in case of staff shortages due to illness
On September 8, we informed parents about possible measures we should take in the event of a staff shortage due to illness, such as looking for replacements, combining groups or in an extreme case temporarily closing them. We do our utmost to accommodate the dropout of a pedagogical employee as well and quickly as possible. Unfortunately, we have recently had to close groups at a single location.

You can help us avoid closure as much as possible!

 • Follow government guidelines.
 • Does your child have complaints? Follow the steps in the decision tree for children aged 0 to group 8. Also if you have been on holiday abroad.
 • Does your child stay at home? Please notify the location as soon as possible, so that we can adjust our personnel planning accordingly.

In this way we can do everything together that is necessary to remain open to all children. The commitment and willingness of our employees to take care of this together is enormous.

Please help and follow the delivery and pick up guidelines!
At most locations, the bring and pick up of children now takes place outside. We understand that this can be annoying, especially now that the weather is getting worse. However, given the increasing number of infections, we cannot change this. We hope for your understanding. At locations where bringing and picking up children cannot take place outside, we strongly ask parents to wear a mouth mask (indoors) from tomorrow 16 October. So:

 • Keep 1.5 meters away from other adults.
 • Do you have to come in? Then wear a mouth mask upon entry.
 • Follow the directions on site.

We also ask other external visitors who visit our buildings, such as suppliers, to wear a mouth mask. In addition, our employees will wear mouth masks or transparent face masks during the bringing and picking up of children. They do not do this on the group. Naturally, the hygiene measures currently in force are adhered to everywhere.

More information
We realize that this period demands a lot from everyone, but we hope for your cooperation and understanding. We will continue to monitor developments closely and will keep you informed if necessary. If you have any questions about the above information, please contact your site manager.

For more information about the corona virus, you can visit the website of the RIVM and the government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.