wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 15-04-20: Noodopvang in de meivakantie

De meivakantie breekt bijna aan. Heeft u schoolgaande kinderen, dan heeft u wellicht al via school vernomen dat wij in de meivakantie de noodopvang verzorgen aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep (t/m 28 april).

15 april 2020 (For the English translation see below this text.)

Om de noodopvang in de meivakantie goed te kunnen uitvoeren, hebben we uw medewerking nodig. Wij vragen dan ook het volgende in acht te nemen:  

  • Om de planning rond te kunnen krijgen, moeten we weten hoeveel kinderen er komen. Wilt u gebruik maken van noodopvang in de meivakantie (t/m 28 april), geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door via het aanmeldformulier op onze website. 
  • Er is dus géén sprake van reguliere vakantieopvang. U kunt alleen gebruik maken van noodopvang als u tot een cruciale beroepsgroep behoort.  
  • Bovendien verzoeken wij u om alléén van noodopvang gebruik te maken als u het écht niet anders geregeld kunt krijgen. Dit vanwege de gezondheid van de kinderen en van onze medewerkers; we willen onnodige besmettingsrisico’s zo veel mogelijk beperken.  
  • Meer informatie over de noodopvang en de voorwaarden kunt u vinden op onze website. 

Situatie ná dinsdag 28 april 
Wanneer wij meer informatie hebben over hoe de situatie eruitziet na 28 april, zullen wij u dit uiteraard laten weten. Naar verwachting is dit daags na de persconferentie op dinsdag 21 april.   

Update compensatieregeling 
De brancheverenigingen in de kinderopvang hebben laten weten dat het hun voorkeur heeft om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouders uit te laten betalen. Hoe de regeling eruitziet, is op dit moment nog niet bekend. Het nieuwsbericht van de brancheverenigingen vindt u hier. 

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 15, 2020

The May holiday is about to begin. If you have school-aged children, you may have already heard from school that during the May holidays we provide emergency care to children of parents with a crucial profession (until 28 April). In order to do this properly, we need your cooperation. We therefore ask you to observe the following:

  • In order to complete the planning, we need to know how many children are coming. If you would like to make use of emergency care during the May holidays (until 28 April), please notify us as soon as possible via the registration form on our website.
  • So there is no regular holiday care. You can only use emergency care if you belong to a crucial professional group.
  • In addition, we request that you only use emergency care if you really cannot get it arranged otherwise. This is because of the health of the children and of our employees; we want to minimize unnecessary contamination risks.
  • More information about the emergency care and the conditions can be found on our website.

Situation after Tuesday, April 28
When we have more information about what the situation will look like after April 28, we will of course let you know. This is expected to be the day after the press conference on Tuesday, April 21.

Update compensation scheme
The branch organizations in childcare have indicated that they prefer to have the compensation of the personal contribution paid directly to the parents by the government. What the scheme looks like is not yet known. You can find the news of the branch organizations here.

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.