wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuws 20-05-20: Opening kinderopvang per 8 juni

Op 8 juni gaat de kinderopvang weer volledig open!

20 mei 2020 (For the English translation see below this text.)

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangegeven dat het basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 8 juni weer geheel opengaan. Graag willen wij u n.a.v. dit bericht over een paar zaken informeren: 

  • Openstelling vanaf 8 juni; 
  • Noodopvang; 
  • Compensatieregeling. 

Openstelling vanaf 8 juni 
Per 8 juni gaat het basisonderwijs weer geheel open. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer opengaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen zoals die zijn afgesproken in het contract dat u met Spring heeft.  
De dagopvang, het peuteraanbod en de gastouderopvang zijn al volledig open per 11 mei j.l. 

De openstelling is onder voorbehoud dat uit de lopende onderzoeken blijkt dat dit verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier definitief een besluit over. 

Noodopvang 
Op 8 juni stopt de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. De overheid zal een lijst met beroepen publiceren die hiervoor in aanmerking komen. Ook worden in de komende dagen afspraken gemaakt met gemeenten over de noodopvang. Wij zullen u t.z.t. hierover informeren. 

Meer informatie is te lezen op de website van de overheid. 

Mocht u vanaf 8 juni niet meer in aanmerking komen voor noodopvang, maar toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunt u dit op de gebruikelijke manier bij ons aanvragen. 

De compensatieregeling 
Compensatie door de overheid 
Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso, loopt de compensatieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door. Deze regeling zorgt ervoor dat de overheid de eigen bijdrage van ouders vergoedt. Wanneer de bso op 8 juni weer volledig opengaat, stopt deze compensatieregeling. De vergoeding geldt dus vooralsnog voor de periode van 16 maart (sluiting kinderopvang) tot 8 juni (volledig opengaan kinderopvang).  

Compensatie door Spring 
De eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag wordt door Spring vergoed. De uitbetaling voor de periode van 16 maart t/m 30 april 2020 is reeds gedaan. De uitbetaling voor periode van 1 tot 11 mei (gedeeltelijke openstelling kinderopvang) volgt nog. 

Ouders die in de periode van 11 mei tot 8 juni minder gebruik hebben kunnen maken van de bso, kunnen voor deze periode bij ons een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kunt u na 8 juni via onze website aanvragen.  

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u ook op de website van de Rijksoverheid en bij de Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus op onze website. 

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

May 20, 2020

Yesterday evening, the government indicated during the press conference that primary education and childcare will fully open again from 8 June. We would like to inform you about a few things concerning this message: 

  • Opening from June 8; 
  •  Emergency care; 
  •  Compensation scheme. 

Opening from June 8 
Primary education will reopen completely on 8 JuneBso follows education and will also open again on 8 JuneChildren can the visit the bso on their regular days as agreed in the contract you have with Spring. 

The day care, the peuteraanbod and the gastouderopvang’ are already fully open as of 11 May. 

The opening is subject to the condition that the current investigations show that this is justified. The Cabinet will take a final decision on this in the week of 1 June. 

Emergency care 
On June 8, the emergency care stops during the day. This also applies to the emergency care of vulnerable children. Emergency care in the evenings, nights and weekends is only available from 8 June for parents who work in care. The government will publish a list of eligible professions. In the coming days, agreements will also be made with municipalities about emergency shelters. We will inform you about this in time. 

More information can be found on the website of the government. 

If you no longer qualify for emergency care from 8 June, but you still need extra care, you can request this from us in the usual way.  

The compensation scheme 
Government compensation 
Until the schools and the bso fully open, the compensation scheme of the Ministry of Social Affairs and Employment continuesThis arrangement ensures that the government reimburses the parents' personal contributionThis compensation scheme will stop when the bso opens up again on 8 June. The reimbursement therefore applies for the period from March 16 (closure of childcareto June 8 (full opening of childcare). 

Compensation by Spring 
The personal contribution above the maximum hourly rate of the childcare allowance is reimbursed by Spring. The payment for the period from March 16 to April 30, 2020 has already been made. Payment for the period from 1 to 11 May (partial opening of childcarewill follow. 

Parents who have been able to make less use of the bso during the period from 11 May to 8 June can apply for a reimbursement for their personal contribution above the maximum hourly rate of the childcare allowance for this periodYou can request this reimbursement via our website after 8 June. 

More information about the compensation scheme can also be found on the website of the National Government and in Frequently asked questions about the measures taken by the corona virus on our website. 

Questions or more information 
If you have any questions or if there are any ambiguitiesplease contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM: www.rivm.nl and the National Government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.