wij zijn spring.
wie word jij?

Personeelskrapte door corona

Medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus, blijven thuis en laten zich testen. Inmiddels lopen de wachttijden voor een test soms op tot 4 dagen. Medewerkers moeten in de periode tot de uitslag thuisblijven. Hierdoor krijgen wij steeds meer te maken met personeelskrapte op de groepen.

8 september 2020 (For the English translation see below this text.)

Volgens de richtlijnen van de overheid moeten mensen met klachten die passen bij het coronavirus thuisblijven en zich laten testen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Inmiddels lopen de wachttijden voor een test soms op tot 4 dagen. Medewerkers moeten in de periode tot de uitslag thuisblijven. Hierdoor krijgen wij steeds meer te maken met personeelskrapte op de groepen. Onze brancheverenigingen dringen er bij de politiek sterk op aan om voor onze medewerkers voorrang bij het testen te krijgen, maar daar is tot nu toe geen gehoor aan gegeven.

In dit bericht informeren wij u over de maatregelen die wij bij personeelskrapte nemen.
Ook wijzen wij u op de beslisbomen neusverkouden kinderen.

Maatregelen: vervangen of samenvoegen
Wij doen ons uiterste best om uitval van een pedagogisch medewerker zo goed en snel mogelijk op te vangen, bij voorkeur door een naaste collega op de groep te laten werken. Lukt het echt niet om vervanging te regelen, dan kijken we of we groepen kunnen samenvoegen. Wij doen er in ieder geval alles aan om sluiting van een groep of locatie door onderbezetting te voorkomen. Uitgangspunten blijven dat de opvang verantwoord is en de veiligheid en het welbevinden van de kinderen gewaarborgd is.

U kunt ons helpen

  • Blijft uw kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de locatie door, zodat wij onze personeelsplanning daarop kunnen aanpassen.
  • Als de personeelskrapte op een locatie zo nijpend is en wij de groep of locatie mogelijk moeten sluiten, kan het zijn dat wij u benaderen met de vraag of de opvang van uw kind op die dag anders opgelost kan worden.

Beslisbomen neusverkouden kinderen
Wanneer uw kind klachten heeft passend bij het coronavirus, dan kan het soms lastig zijn om te bepalen of uw kind wel of niet naar de opvang mag. De beslisbomen neusverkouden kinderen van 0-6 jaar en 7- 12 jaar van AJN Jeugdartsen en de belangenvereniging van ouders BOinK helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven.

Meer informatie
Wij realiseren ons dat het vervangen van medewerkers of het samenvoegen van groepen/locaties onrust voor de kinderen en ouders met zich meebrengt. Wij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen over de bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met de manager van uw locatie of de afdeling Kwaliteit en Pedagogiek tel. 088-2088288.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

According to government guidelines, people with complaints that match the corona virus must stay at home and have themselves tested. Of course, this also applies to our employees. Waiting times for a test are now sometimes up to 4 days. Employees must stay at home untill the test results come in. As a result, we increasingly have to deal with staff shortages in the groups. Our trade associations are strongly urging politicians to give our employees priority in testing, but this has not been followed up so far.

In this message we inform you about the measures we take in case of staff shortages.
We also point out the decision trees concerning children with a cold.

Measures: replace or combine
We do our utmost to accommodate the dropout of a pedagogical employee as quickly and efficiently as possible, preferably by having a close colleague work on the group. If it is really not possible to arrange replacement, we will see if we can combine groups. In any case, we do everything we can to prevent a group or location from being closed due to understaffing. The starting points remain that childcare is responsible and the safety and well-being of the children is guaranteed.

You can help

  • Is your child staying at home? Please notify the location as soon as possible, so that we can adjust our personnel planning accordingly.
  • If the staff shortage at a location is so pressing and we may have to close the group or location, we may approach you with the question whether the care for your child on that day can be resolved differently.

Decision trees children with a cold
If your child has complaints related to the corona virus, it can sometimes be difficult to determine whether or not your child can go to daycare. The decision trees for children with a cold aged 0-6 years and 7- 12 years old from AJN Jeugdartsen and the parent association BOinK help determine whether a child with complaints should stay at home.

More information
We realize that replacing employees or combining groups/locations creates unrest for the children and parents. We do everything we can to prevent this. We hope for your understanding.

If you have any questions about the above information, please contact the manager of your location or the Quality and Pedagogy department, tel. 088-2088288.

For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM: www.rivm.nl and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.