wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 15-03-20: Sluiting kinderopvang i.v.m. overheidsmaatregelen coronavirus

Eind van deze middag heeft de overheid in een persconferentie laten weten extra maatregelen af te kondigen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. T/m 6 april sluiten onderwijs en kinderopvang. Een uitzondering hierop vormt de opvang voor kinderen waarvan ouders/verzorgers werkzaam zijn in cruciale beroepen. Ouders worden hierover per e-mail bericht.

15 maart 2020 (For the English translation see below this text.)

Vanmiddag heeft de overheid in een persconferentie laten weten extra maatregelen af te kondigen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. 

Reguliere kinderopvang gesloten
De overheid heeft besloten vanaf maandag alle scholen en de kinderopvang te sluiten. Voor u als ouder betekent dit dat wij vanaf maandag 16 maart t/m 6 april, geen opvang meer kunnen bieden voor uw kind. Een uitzondering hierop vormt de opvang voor kinderen waarvan ouders/verzorgers werkzaam zijn in cruciale beroepen.

We realiseren ons dat dit voor u een vervelende situatie is en hopen op uw begrip. De kinderopvangsector voert intensief overleg met de overheid en bepleit dat de maatregelen niet tot extra kosten of administratieve rompslomp voor de ouders leiden. Als hier meer over bekend is zullen wij u hierover berichten. 

Wel opvang voor vitale beroepen
Landelijk zijn afspraken gemaakt dat de kinderopvang wel opvang blijft bieden voor kinderen waarvan ouders/verzorgers werkzaam zijn in cruciale beroepen. Uiteraard kunnen wij de opvang alleen bieden aan kinderen die geen klachten hebben.

De komende twee dagen (maandag en dinsdag) kunnen deze kinderen op de reguliere openingstijden op hun eigen locatie terecht. Hoe opvang na deze dagen eruit gaat zien, wordt in de tussentijd besproken met alle betrokken organisaties en overheidsinstanties. Wij zullen u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De opvang is ook beschikbaar voor ouders/verzorgers in vitale beroepen die normaal gesproken geen opvang afnemen op maandag en dinsdag of nog geen klant zijn van Spring Kinderopvang. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, kijk dan bij onze veelgestelde vragen (deze worden de komende dagen nog verder aangevuld) of neem contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. Vanavond is de klantenservice bereikbaar tot 21.00 uur. Maandagochtend is de klantenservice weer bereikbaar vanaf 7.00 uur.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl (information also in English and Chinese) en de Rijksoverheid (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

March, 15th


Late this afternoon, the government announced in a press conference additional measures to counter the further spread of the coronavirus (COVID-19). We would like to inform you what this means for the Childcare of Spring Kinderopvang.

Regular childcare closed
The government has decided to close all schools and childcare from Monday. For you as a parent, this means that from March 15 to April 6, we can no longer provide childcare. An exception to this is the care for children of which parents/caretakers are working in vital professions.

We realize that this is an difficult situation for you and hope for your understanding. The childcare sector conducts intensive consultations with the government and plead that the measures do not lead to additional costs or administrative difficulties for the parents. We will inform you if more is known about this.

Childcare for vital professions
Nationally agreements have been made that childcare organisations will continue to care for parents/caretakers who work in vital professions. Of course we can only offer childcare to children who have no complaints.

The next two days (Monday and Tuesday) these children can visit their own location during regular opening hours. In the meantime organizations and government who are involved, will discus how childcare will be organised after Monday and tuesday. We will of course inform you about this as soon as possible.

The childcare is also available for parents/caretakers in vital professions whose children normally don’t visit on Monday and Tuesday or are not yet a Spring Kinderopvang customer. They can contact our customer service for this.

Questions or more information
If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. Customer service can be reached tonight until 9.00 pm. On Monday morning, customer service is available again from 7:00 am.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website: www.rivm.nl (information also in English and Chinese) and the Rijksoverheid. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.