wij zijn spring.
wie word jij?

Sluiting kinderopvang van 16-12-20 t/m tenminste 17-01-21

De overheid heeft besloten vanaf 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021 alle scholen en de kinderopvang te sluiten. Dit betekent dat wij in die periode geen reguliere opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteraanbod en tussenschoolse opvang) kunnen bieden. Wel is noodopvang mogelijk.

15-12-2020

For English see below.

Gisteravond heeft de overheid in een persconferentie extra maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Graag willen wij u over het volgende informeren:

 • Sluiting van de kinderopvang
 • Noodopvang
 • Aanmelden noodopvang via de website
 • Compensatie kosten niet afgenomen kinderopvang

Kinderopvang gesloten van 16-12-20 t/m tenminste 17-01-21
De overheid heeft besloten vanaf 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021 alle scholen en de kinderopvang te sluiten. Dit betekent dat wij in die periode geen reguliere opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteraanbod en tussenschoolse opvang) kunnen bieden. Wel is noodopvang mogelijk voor kinderen waarvan ouders/verzorgers werkzaam zijn in cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare positie.

Niet afmelden via ouderportaal
Vanaf woensdag 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021 zijn alle kinderen centraal afgemeld in het ouderportaal. U hoeft dit dus niet zelf te doen. U ontvangt hiervoor geen tegoeden omdat u in de kosten wordt gecompenseerd door de overheid.

Noodopvang
Als opvang thuis of in uw eigen omgeving echt niet lukt, dan zijn onze locaties t/m tenminste 17 januari tijdens de reguliere openingstijden beperkt geopend voor noodopvang voor: 

 • kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep,  
 • kinderen van wie één van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep en waarvoor er echt geen andere opvang geregeld kan worden,
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Voor noodopvang voor deze kinderen is toestemming van de gemeente vereist. Neem voor vragen hierover contact op met onze klantenservice.

Alle richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing om verspreiding van het virus te stoppen.  

Aanmelden noodopvang
Wij bieden deze opvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang en de bso. U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Deze noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract bij Spring hebben, en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Heeft u toch behoefte aan extra noodopvang, neem dan contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden en financiële gevolgen.

Meer informatie over de noodopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Compensatie kosten niet afgenomen opvang
Net als in de eerste sluiting van de kinderopvang, worden de kosten voor niet afgenomen kinderopvang gecompenseerd. Alle ouders die hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen behouden het recht op kinderopvangtoeslag, behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat en hebben recht op compensatie.

Deze tegemoetkoming geldt voor alle ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie
Wij begrijpen het besluit van de overheid goed. Toch eindigt het jaar op deze manier heel anders dan wij hadden gedacht. Wij vinden dit erg jammer voor alle kinderen, ouders én medewerkers. We hopen iedereen na 17 januari weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de kinderopvang.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 300 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

--------------------------------------------------------------------

Last night, the government announced additional measures in a press conference to prevent the further spread of the corona virus (COVID-19). We would like to inform you about the following:

 • Closure of childcare
 • Emergency shelter
 • Register for emergency accommodation via the website
 • Compensation for costs of childcare not purchased

Childcare closed from 12/16/20 to at least 1/17/21
The government has decided to close all schools and childcare from December 16, 2020 until at least January 17, 2021. This means that we cannot offer regular childcare during that period (daycare, bso, peuteraanbod and tso). Emergency care is, however, possible for children whose parents work in crucial professions or children in a vulnerable position.

Do not unsubscribe via the parent portal
From Wednesday December 16 until at least January 17, 2021, all children are centrally logged out in the parent portal. You do not have to do this yourself. You will not receive any credits for this because you will be compensated for the costs by the government.

Emergency care
If care at home or in your own environment really does not work, our locations will have limited opening hours until at least January 17 during regular opening hours for emergency accommodation for:

 • children with both parents working in a crucial profession,
 • children of whom one parent works in a crucial profession and no other childcare can really be arranged,
 • children for whom special problems or a difficult home situation require customization. Emergency care for these children requires permission from the municipality. If you have any questions about this, please contact our customer service.

All RIVM guidelines continue to apply to stop the virus from spreading.

Register for emergency shelter
We offer this care within the regular opening hours of the day care and bso. You can register your child via the registration form on our website. This emergency care is available for children of parents who have a contract with Spring, and for the number of hours agreed in the contract. This is therefore different from the situation in the spring. If you still need extra emergency accommodation, please contact our customer service for the possibilities and financial consequences.

More information about emergency shelter can be found on the website of the Dutch government.

Compensation costs for childcare not purchased
As in the first closure of the childcare, the costs for non-purchased childcare are compensated. All parents who continue to pay their bill in full will retain the right to childcare allowance, will keep their place in the childcare when it reopens and are entitled to compensation.

This allowance applies to all parents who are entitled to childcare allowance, who are covered by a municipal subsidy or who pay the costs for childcare entirely themselves. Parents who make use of emergency care are also entitled to an allowance.

More information about the compensation  can be found on the website of the Dutch government.

More information
We understand the government's decision well. Yet the year ends in this way very differently than we had expected. We think this is a great pity for all children, parents and employees. We hope to welcome everyone in good health after January 17th. In the meantime, we will keep you informed of the developments regarding childcare.

If you have any questions or if anything is unclear, please contact our customer service via tel. 088 2088 300 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most up-to-date information about Spring Daycare and corona can be found on our website. For more information about the corona virus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.