wij zijn spring.
wie word jij?

Sluiting kinderopvang verlengd

De sluiting van kinderopvang en het basisonderwijs wordt verlengd tot en met 7 februari.

13-01-2021

For English see below.

 

De sluiting van kinderopvang en het basisonderwijs wordt verlengd tot en met 7 februari. Er wordt wel onderzocht of de kinderopvang en het basisonderwijs eerder, vanaf 25 januari, open kunnen.  

Graag informeren wij ouders over het volgende: 

 • Onderzoek Britse variant coronavirus 
 • Noodopvang 
 • Compensatie kosten niet afgenomen kinderopvang 
 • Niet afmelden via het ouderportaal 

Onderzoek Britse variant coronavirus 
Zoals gisterenavond in de persconferentie is aangegeven, loopt er een onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus, waarin o.a. wordt gekeken naar de besmettelijkheid onder kinderen. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het onderzoek nauwgezet. Zodra er meer bekend is zullen wij de richtlijnen en maatregelen die de overheid naar aanleiding van de uitkomsten opstelt opvolgen en u hierover informeren. 

Uiteraard volgen wij de wettelijke veiligheids- en kwaliteitseisen evenals de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Maakt u gebruik van de noodopvang, dan vragen wij u uw kind thuis te houden als het klachten heeft voor ieders veiligheid. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven. 

Noodopvang 
Als opvang thuis of in uw eigen omgeving écht niet lukt, dan kunt u in sommige gevallen tijdens de reguliere openingstijden gebruikmaken van de noodopvang. Dit geldt voor:  

 • kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep,   
 • kinderen van wie één van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, 
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Voor noodopvang voor deze kinderen kan toestemming van de gemeente vereist zijn. Neem voor vragen hierover contact op met onze klantenservice. 

De overheid stelt dat: 

 • noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden alleen beschikbaar is voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang. 
 • deze noodopvang enkel geldt voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 

Heeft u toch behoefte aan extra noodopvang, neem dan contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden en financiële gevolgen. 

Beslisboom wel/niet naar de noodopvang 
In onderstaande beslisboom kunt u zien of uw kinderen naar de noodopvang kunnen: 

Meer informatie over de noodopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Aanmelden noodopvang 
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op onze websiteLet op: aanmeldingen worden niet automatisch door gepland. Dat betekent dat u voor iedere datum dat u noodopvang nodig heeft deze moet aanvragen. U kunt noodopvang aanvragen voor de periode t/m 7 februari 2021. 

Compensatie kosten niet afgenomen opvang 
De kosten voor niet afgenomen kinderopvang worden gecompenseerd. Alle ouders die hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen behouden het recht op kinderopvangtoeslag, behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat en hebben recht op compensatie. 

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Niet afmelden via het ouderportaal 
Alle kinderen worden voor deze periode centraal afgemeld in het ouderportaal. U hoeft dit dus niet zelf te doen. U ontvangt hiervoor geen tegoeden omdat u in de kosten wordt gecompenseerd door de overheid. 

Meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 300 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The closure of childcare and primary education will be extended until February 7th. It is being investigated whether childcare and primary education can open earlier, from 25 January.

We would like to inform parents about the following:

 • Investigation of British variant coronavirus
 • Emergency care
 • Compensation for childcare costs not purchased
 • Do not unsubscribe via the parent portal

Investigation of British variant coronavirus
As indicated in the press conference yesterday evening, an investigation is being conducted into the British variant of the coronavirus, which, among other things, is looking at the infectivity among children. We closely monitor the developments surrounding the research. As soon as more is known, we will follow up and inform you about the guidelines and measures drawn up by the government in response to the results.

Of course we follow the legal safety and quality requirements as well as the guidelines of the RIVM and the government. If you use the emergency care, we ask you to keep your child at home if it has complaints for everyone's safety. The decision tree for children aged 0 to group 8 of AJN Jeugdartsen Nederland and BOinK can help determine whether a child with complaints should stay at home.

Emergency care
If care at home or in your own environment really isn't an option, you can -in some cases- make use of the emergency shelter during regular opening hours. This is possible for:

 • children whose parents work in a critical profession,
 • children of whom one of the parents works in a crucial profession,
 • children for whom special problems or a difficult home situation require customization. Permission from the municipality may be required for emergency shelter for these children. If you have any questions about this, please contact our customer service.

The government states that:

 • emergency care provided by a childcare organization is only available to children of parents who have a contract with the childcare facility.
 • this emergency shelter only applies for the number of hours agreed in the contract.

If you still need extra emergency accommodation, please contact our customer service for the possibilities and financial consequences.

Decision tree whether or not to go to the emergency shelter
In the decision tree below you can see whether your children can go to the emergency shelter:

More information about emergency shelter can be found on the website of the Dutch government.

Register for emergency shelter
You can register your child via the registration form on our website. Note: registrations are not automatically scheduled. This means that you must apply for this for every date that you need emergency shelter. You can request emergency accommodation for the period up to and including 7 February 2021.

Compensation costs for childcare not purchased
The costs for childcare that has not been purchased are compensated. All parents who continue to pay their bill in full will retain the right to childcare allowance, will keep their place at the childcare when it reopens and are entitled to compensation.

More information about the compensation scheme can be found on the website of the Dutch government.

Do not unsubscribe via the parent portal
All children are signed out centrally in the parent portal for this period. You do not have to do this yourself. You will not receive any credit for this because you will be compensated for the costs by the government.

More information
If you have any questions or if anything is unclear, please contact our customer service via tel. 088 2088 300 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring Childcare and corona can be found on this website. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the Dutch government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.