wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 14-04-20: Stand van zaken compensatieregeling

Een kort bericht van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang over de stand van zaken van de compensatieregeling voor ouders.

Vanaf het moment dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen Kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting.

Het heeft daarom voor ons als branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouders uit te laten betalen. Wetgeving en het borgen van een foutloze uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel SZW als branchepartijen voelen de urgentie, maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd.

De regeling komt er maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

Bron: www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/kort-bericht-voor-een-lang-weekend-inzake-compensatieregeling/


English translation

As soon as the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) has announced that there will be a compensation scheme, SZW and the three branch organisations - BK, BMK and BOinK - are working hard on a scheme. The idea that parents would be reimbursed by their own childcare organization has two major drawbacks. The privacy of parents is therefore at stake and the execution of more than five hundred and fifty thousand payments constitutes for the more than four thousand providers a great burden. 

It is therefore strongly preferred for us as branch organisations to have the compensation of the personal contribution paid directly by the government to the parents. Legislation and ensuring flawless implementation is the biggest challenge when designing the scheme. Both SZW and branch organisations feel the urgency, but the complexity of the implementation simply takes time.

The scheme is coming but at this time it is not possible to specify a date on which the scheme can be announced.

Source:  www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/kort-bericht-voor-een-lang-weekend-inzake-compensatieregeling/