wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 06-04-20: Update compensatie ouders en noodopvang

U ontvangt de laatste tijd veel informatie van ons. Ook vandaag geven we u graag weer een update over de compensatie voor ouders en de noodopvang. Maar boven alles hopen we dat het met u en de kinderen naar omstandigheden goed gaat en dat u in goede gezondheid verkeert.

6 april 2020 (For the English translation see below this text.)

Afgelopen vrijdag heeft minister Slob een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin een aantal opmerkingen die ook belangrijk zijn voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Hierin staat onder meer:  

De staatssecretaris van SZW heeft eerder bekend gemaakt dat ouders met kinderopvangtoeslag de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang grosso modo gecompenseerd krijgen. Dit geldt ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen via de gemeente in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor mensen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor extra middelen van het Rijk. 
 
Goed nieuws dus voor ouders die dit betreft. Hoe en wanneer de compensatie voor alle ouders uitgevoerd gaat worden, wordt nog overleg gevoerd met de overheid. Net als u, moeten wij deze uitwerking afwachten. Zodra er hierover weer meer bekend is, zullen wij dit uiteraard met u communiceren. Voor nu blijft belangrijk dat u de gehele factuur blijft betalen zoals u dat gewend bent.

Update noodopvang  

 • De noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft doorgaan t/m 28 april.  
 • We verzoeken u om alléén van noodopvang gebruik te maken als u het écht niet anders geregeld kunt krijgen. Dit vanwege de gezondheid van de kinderen en van onze medewerkers; we willen onnodige besmettingsrisico’s zo veel mogelijk beperken. 
 • Ook tijdens de Pasen is er noodopvang.  
 • Let op: blijf aanvragen voor noodopvang doen via onze website. De noodopvang wordt niet automatisch door gepland als u hier eenmaal gebruik van heeft gemaakt! 
 • Dien pas een aanvraag in als u de opvang zeker nodig heeft. Voor ieder kind is er plek, ook als het een aanvraag op heel korte termijn betreft.
 • Meer informatie over de noodopvang en de voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Tips voor thuis
Naast dat wij op onze website ‘tips voor thuis’ aanbieden (0-12 jaar), is er nu ook de pagina ‘VVE voor thuis’. Hierop staan verschillende activiteiten voor peuters en kleuters om samen thuis te kunnen doen. Het thema is ‘Ziek en gezond’ en alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.
Tot slot wijzen we u nog op de tip dat vanaf vandaag NPO Zapp samen met Schooltv (NTR) educatieve School tv programma’s uitzendt iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur op het tv-kanaal NPO Zappelin extra.

Situatie na 28 april
Wanneer wij meer informatie hebben over hoe de situatie eruit ziet na 28 april, zullen wij u daarover uiteraard informeren.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 6, 2020

You have recently received a lot of information from us. Also today we would like to give you an update on the compensation for parents and the emergency care. Above all, we hope that you and the children are doing well under circumstances and that you are in good health.

Last Friday, Minister Slob sent a letter to the ‘Tweede Kamer’ containing a number of comments that are also important for parents who use childcare. This includes:

The State Secretary of Social Affairs and Employment has previously announced that parents with childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’) will be compensated roughly for the personal contribution they pay for childcare. This also applies to parents who do not have a childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’), but who pay a personal contribution through the municipality in the context of pre-school education, ‘peuteraanbod’ or for people with a socio-medical indication (SMI). Municipalities will receive additional funding from central government for this.

So good news for parents who are concerned. Consultations with the government are still ongoing about how and when compensation will be implemented for all parents. Just like you, we have to wait for this to happen. As soon as more is known about this, we will of course communicate this with you. For now it remains important that you continue to pay the entire invoice as you are used to.

Update emergency care

 • The emergency care for children of parents with a crucial profession will continue till April 28.
 • We request that you only use emergency care if you really cannot get it arranged otherwise. This is because of the health of the children and of our employees; we want to minimize unnecessary contamination risks.
 • There is also emergency care during Easter.
 • Note: continue to submit your requests for this via our website. The emergency care is not automatically planned once you have used it!
 • Only submit an application if you definitely need the childcare. There is room for every child, even if it concerns a very short-term application.
 • More information about the emergency shelter and the conditions can be found on our website.

Tips for home
Besides that we offer "tips for home" on our website (0-12 years), there is now also the page "VVE for home". It contains various activities for toddlers and preschoolers to do together at home. The theme is "Sick and healthy" and all development areas are covered.
Finally, we would like to point out that from today NPO Zapp, together with School TV (NTR), broadcasts educational School TV programs every working day between 9.00 and 12.00 on the TV channel NPO Zappelin extra.

Situation after April 28
When we have more information about what the situation will look like after 28 April, we will of course inform you about this.

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM: www.rivm.nl and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.