wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 01-05-20: Update kinderopvang vanaf 11 mei

Op 11 mei openen we weer gedeeltelijk onze deuren. In dit bericht meer informatie over hoe we dit gaan doen. Vergeet niet de buitenschoolse opvang-dagen aan ons door te geven!

1 mei 2020 (For the English translation see below this text.)

Op 11 mei openen we weer gedeeltelijk onze deuren. Onze medewerkers kijken ernaar uit om alle kinderen weer te zien! In dit bericht informeren we u over de volgende onderwerpen: 

 1. Dagopvang, peuteraanbod en gastouderopvang vanaf 11 mei. 
 2. Buitenschoolse opvang vanaf 11 mei: vraag de opvang z.s.m. bij ons aan via het formulier! 
 3. Is het wisselen of aanvragen van extra dagen mogelijk? 
 4. Hoe starten we op? 
 5. Noodopvang vanaf 11 mei. 
 6. Compensatieregeling. 

1. Dagopvang, peuteraanbod en gastouderopvang vanaf 11 mei
Vanaf 11 mei is uw kind bij de dagopvang, het peuteraanbod en de gastouderopvang weer welkom op de vaste dagen en tijden (die op uw contract staan).

2. Buitenschoolse opvang vanaf 11 mei

Wanneer kan mijn kind naar de bso?
Vanaf 11 mei gaat de bso gedeeltelijk open. De Rijksoverheid stelt dat uw kind: 

 • naar de bso mag komen op de dagen dat het ook naar school gaat. Op andere dagen niet.  
 • niet vaker naar de bso mag komen dan het aantal dagen dat hij of zij naar school gaat. 
 • niet vaker naar de bso mag komen dan het aantal dagen dat op uw contract staat (maar dit kunnen dus wel andere dagen zijn).  

Voorbeeld 1: 
Uw kind gaat op maandag en donderdag naar school en u heeft een contract voor woensdag, donderdag en vrijdag. Dan kunt u gebruikmaken van de bso op maandag en donderdag en dus niet op dinsdag, woensdag en/of vrijdag.  

Voorbeeld 2: 
Uw kind gaat op maandag en dinsdag naar school en u heeft een contract voor dinsdag. Dan kunt u op maandag óf dinsdag gebruik maken van de opvang. 

Wat zijn de openingstijden van de bso? 
De richtlijn van de Rijksoverheid is dat scholen hele dagen school aanbieden en de bso opengaat volgens de normale tijden. Wanneer scholen korter opengaan dan normaal, is school verplicht om de tussenliggende tijd op te vangen. 

Let op: aanvragen bso vanaf 11 mei! 
De kinderopvang weet niet op welke dagen uw kind vanaf 11 mei naar school gaat. Daarom is aan scholen gevraagd om uiterlijk vandaag (1 mei) ouders te laten weten wanneer hun kind naar school gaat, zodat ouders bso aan kunnen vragen bij de opvangorganisatie. Het is nodig dat dit z.s.m. gebeurt zodat wij de kind- en personeelsplanningen kunnen maken en voor u en uw kind klaar kunnen staan vanaf 11 mei. 

Weet u al wanneer uw kind vanaf 11 mei naar school gaat? 
Vraag dan dit weekend uw opvang aan via onderstaand formulier. 

Weet u nog niet wanneer uw kind vanaf 11 mei naar school gaat? 
Wij weten dat nog niet alle scholen aan ouders hebben doorgegeven wanneer hun kind vanaf 11 mei naar school gaat. Bent u nog niet geïnformeerd, dan kunt u nu nog geen opvang aanvragen. Doe dit dan zo snel mogelijk wanneer u wel door school bent geïnformeerd over de schooldagen van uw kind. 

Aanvragen moet via dit formulier. Óók wanneer de bso op een dag is waarvoor u al een contract heeft. De opvang is gegarandeerd, maar u kunt alleen gebruik maken van de opvang als deze is aangevraagd! Dit hoeft u eenmalig door te geven. Alleen wanneer school daarna het rooster wijzigt, moet u contact op te nemen met onze klantenservice.

3. Is het wisselen van dagen en extra opvang aanvragen mogelijk?
De bso wordt beperkt opengesteld vanaf 11 mei. Ouders vragen bso aan voor de dagen waarop hun kind naar school gaat. Het wisselen van dagen of aanvragen van extra opvang is voor de bso dan ook niet mogelijk (m.u.v. noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep). 

Heeft u een kind in de dagopvang of gastouderopvang én een kind op de bso, dan kan het prettig zijn om de dagen van de dagopvang te wisselen, zodat uw kinderen op dezelfde dagen naar de opvang gaan. Dit kunt u per e-mail aanvragen bij onze klantenservice via klantenservice@spring-kinderopvang.nl. Onze medewerkers kijken samen met u naar de mogelijkheden. 

4. Hoe starten we op vanaf 11 mei?
Bij het opstarten van de opvang hanteren wij het Protocol heropening kinderopvang dat door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV is opgesteld in samenspraak met SZW.

Belronde ‘Hoe gaat het?’ 
Voor veel kinderen zal het wennen zijn om weer naar de opvang te gaan. Ook kunnen we ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Daarom bellen onze pedagogisch medewerkers volgende week alle ouders op. Allereerst met de vraag ‘Hoe gaat het?’, maar ook om u te informeren over de eerste dagen. Ook als de opvang gestart is, is er veel extra aandacht voor het wennen van de kinderen 

Richtlijnen RIVM  
Uiteraard gelden ook vanaf 11 mei de richtlijnen van het RIVM. Zo dient u onder andere uw kind thuis te houden bij verkoudheid, hoesten of koorts (hoger dan 38 graden). Ook als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft en/of benauwdheid heeft, mag het kind niet naar de opvang. Twijfelt u of uw kind mag komen? Op de website van het RIVM vindt u meer informatie.  

Brengen en halen 
Daarnaast vragen wij u om bij het brengen en halen rekening te houden met het volgende: 

 • Houd het breng- en haalmoment kort. Informatie over uw kind(eren) kan ook via telefoon of e-mail worden gedeeld. 
 • Brengen en halen gebeurt door één persoon. 
 • Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders dient altijd 1,5 meter afstand bewaard te worden. De ruimtes op de locatie worden zo nodig hierop aangepast. 
 • Indien nodig zijn op locatie looproutes aangebracht. 

Bent u benieuwd hoe wij hier verder mee omgaan, zoals de 1,5 meter richtlijn? Op onze website kunt u hier bij Veelgestelde vragen meer over lezen. 

5. Noodopvang na 10 mei
De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is verlengd en gaat in ieder geval tot 20 mei door. De overheid besluit t.z.t. of de noodopvang langer door gaat. Bent u al klant bij Spring, dan kunt u deze opvang ook combineren met de noodopvang. Vanaf 11 mei wordt de noodopvang overdag zoveel als mogelijk geboden op de ‘eigen’ locatie van het kind. Voor de avonden, nachten en weekenden vindt de opvang plaats op een beperkt aantal locaties. Noodopvang kunt u aanvragen via dit formulier.

6. Compensatieregeling
Zoals wij eerder hebben laten weten, is de compensatieregeling door de overheid inmiddels verlengd voor een deel van de maand mei. Aangezien mogelijk nog wijzigingen op kunnen treden in de duur van deze termijn, wachten wij met de uitbetaling van het compensatiebedrag voor de maand mei tot hier duidelijkheid over is. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u terug op onze website onder Veelgestelde vragen.

Vragen/meer informatie 
Onze klantenservice werkt dit hele weekend door om de aanvragen voor bso vanaf 11 mei te verwerken en uw vragen (per e-mail) te beantwoorden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze per e-mail stellen via klantenservice@spring-kinderopvang.nl. Na het weekend is onze klantenservice (m.u.v. dinsdag 5 mei) telefonisch bereikbaar voor uw vragen op tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden en contactgegevens vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus en de kinderopvang kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

May 1, 2020

On May 11 we will partially open our doors again. Our employees look forward to seeing all the children again! In this email we inform you about the following topics: 

1. Day care, toddler care (peuteraanbod) and childminder care (gastouderopvang) from 11 May. 
2. Out-of-school care from 11 May: request the care from us as soon as possible via the form! 
3. 
Is it possible to change or request extra days? 
4. How do we start? 
5. 
Emergency care from 11 May. 
6. 
Compensation scheme. 

 

1. Day care, toddler care (peuteraanbod) and childminder care (gastouderopvang) from 11 May 
From 11 May, your child is welcome again at the day care, the toddler offer and the childminder childcare on the fixed days and times (which are on your contract). 

2. Out-of-school care (BSO) from 11 May 

When can my child go to out-of-school care? 
The BSO will partially open from 11 May. The national government states that your child: 

 • may come to the out-of-school care on the days that it also goes to school. Not on other days. 
 • may not come to the out-of-school care more often than the number of days he or she goes to school. 
 • may not come to the out-of-school care more often than the number of days on your contract (but this may be other days). 

Example 1:
Your child goes to school on Monday and Thursday and you have a contract for Wednesday, Thursday and Friday. Then you can use the out-of-school care on Monday and Thursday and not on Tuesday, Wednesday and / or Friday. 

Example 2:
Your child goes to school on Monday and Tuesday and you have a contract for Tuesday. Then you can use the childcare on Monday or Tuesday. 

What are the opening hours of the out-of-school care? 
The guideline of the national government is that schools offer school all day and the BSO opens according to normal times. When schools open shorter than usual, school is obliged to arrange child care the intermediate time. 

Please note: request out-of-school care from 11 May! 
The childcare does not know on which days your child will go to school from 11 May. For this reason, schools have been asked to let parents know when their child is going to school by today (1 May), so that parents can apply for childcare from the childcare organization. It is necessary that this happens as soon as possible so that we can make the child and personnel schedules and be ready for you and your child from 11 May. 

Do you already know when your child will go to school from 11 May? 
Request your childcare this weekend using the form below. 

Do you not yet know when your child will go to school from 11 May? 
We know that not all schools have yet reported to parents when their child will start school from 11 May. If you have not yet been informed, you cannot yet request childcare. Do this as soon as possible if you have been informed by school about your child's school days. 

BSO application form from 11-05-20 

Applications must be made via this form. Even when the out-of-school care is on a day for which you already have a contract. The childcare is guaranteed, but you can only use the childcare if it has been requested! You only need to report this once. You should only contact our customer service if the school changes the timetable afterwards. 

3. Is it possible to change or request extra days? 
The out-of-school care will be opened to a limited extent from 11 May. Parents apply for out-of-school care for the days when their child goes to school. It is therefore not possible for the out-of-school care to change days or request extra childcare (with the exception of emergency care for children of parents with a crucial profession). 

If you have a child in day care or childminder care (gastouderopvang) and a child in out-of-school care, it can be nice to change the days of day care, so that your children go to childcare on the same days. You can request this by emailing our customer service at klantenservice@spring-kinderopvang.nl. Our employees will look at the possibilities with you. 

4. How do we start? 
When starting childcare, we use the ‘Protocol reopening childcarethat has been drawn up by the Branch Organization Childcare, the Branch Organization Social Childcare, BOinK, Voor Werkende Ouders and FNV in consultation with SZW. 

"How are you?" 
For many children it will take some getting used to going to daycare. We can also imagine that you have many questions. That is why our pedagogical staff will call all parents next week. First with the question "How are you doing?", But also to inform you about the first days. Even when childcare has started, there is a lot of extra attention for getting used to the children. 

RIVM guidelines 
The RIVM guidelines also apply from 11 May. For example, you should keep your child at home if you have a cold, cough or fever (above 38 degrees). Even if a housemate has a cold and fever and / or shortness of breath, the child may not go to day care. Are you unsure whether your child can come? You can find more information on the RIVM website. 

Bring and pick up 
In addition, we ask you to take the following into account when you bring en pick up your child:  

 • When you bring en pick up your child: keep it short. Information about your child(ren) can also be shared by telephone or e-mail. 
 • Bringing en picking up is done by one person. 
 • 1.5 meters should always be kept between employees and between employees and parents. The spaces at the location will be adapted to this if necessary. 
 • If necessary, walking routes have been installed on location. 

Are you curious how we deal with this further, such as the 1.5 meter guideline? You can read more about this on our website under Frequently Askes Questions. 

5. Emergency care after 10 May 
The emergency care for children of parents with a crucial profession has been extended and will in any case continue until 20 May. The government decides in due course whether the emergency care will continue. If you are already a Spring customer, you can also combine this care with the emergency care. From May 11, emergency care during the day will be offered as much as possible at the child's "own" location. For evenings, nights and weekends, childcare takes place at a limited number of locations. You can request emergency care via this form. 

6. Compensation scheme 
As we mentioned earlier, the government compensation scheme has now been extended for part of May. Since changes may still occur in the duration of this period, we will wait with the payment of the compensation amount for the month of May until this is clear. More information about the compensation scheme can be found on our website under Frequently Askes Questions 

Questions / more information 
Our customer service will work this weekend to process requests for BSO from May 11 and answer your questions (by e-mail). If you have any questions, please send them by e-mail to klantenservice@spring-kinderopvang.nl. After the weekend, our customer service (except Tuesday 5 May) can be reached by telephone for your questions on tel. 088 2088 300. You can find the current opening hours and contact details here. For more information about the coronavirus and childcare, please visit the website of RIVM and the national government.