wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 16-03-20: Update sluiting kinderopvang i.v.m. overheidsmaatregelen coronavirus 16-03-20

Gisteren heeft de overheid extra maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Graag geven wij u wederom een update wat dit voor de opvang van Spring Kinderopvang betekent. O.a. gaan we in op vragen over vitale beroepen en betaling.

16 maart 2020 (For the English translation see below this text.)

Gisteren heeft de overheid extra maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Graag geven wij u wederom een update wat dit voor de opvang van Spring Kinderopvang betekent. 

Reguliere kinderopvang gesloten 
Gisteren heeft de overheid besloten vanaf vandaag alle scholen en de kinderopvang te sluiten t/m 6 april. Landelijk zijn afspraken gemaakt dat de kinderopvang wel opvang blijft bieden voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat dit geldt wanneer beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen. Wanneer één van beide in een cruciale beroepsgroep werkt en het kind thuis opgevangen kan worden, is het verzoek dit te doen. Als dit écht niet lukt, kunt u een beroep doen op de kinderopvang. 
Uiteraard kunnen wij de opvang alleen bieden aan kinderen die geen klachten hebben. 

Situatie vanaf woensdag  
Vandaag en morgen kunnen de kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen op de reguliere openingstijden op hun eigen locatie terecht. Hoe de opvang er vanaf woensdag uit gaat zien, wordt in de tussentijd besproken met alle betrokken organisaties en overheidsinstanties. Wij zullen u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren. 

Betaling   
Veel ouders stellen de vraag of ze moeten blijven betalen voor de opvang, nu kinderen thuis blijvenHet antwoord is ‘ja’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. 

De kinderopvangsector voert intensief overleg met de overheid om tot een goede regeling te komen. Als hier meer over bekend is zullen wij u hierover berichten. 

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uurIndien extra maatregelen worden genomen die van invloed zijn op uw persoonlijke situatie passen wij de openingstijden aan om u goed te woord te kunnen staan. De actuele openingstijden vindt u op onze website.   

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl (information also in English and Chinese) en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

March 16

Yesterday, the government announced additional measures to prevent the further spread of the coronavirus (COVID-19). We would like to give you an update of what this means for the care of Spring Childcare. 

Regular childcare closed 
Yesterdaythe government decided to close all schools and childcare from today until April 6. Nationally agreements have been made that childcare will continue to provide chilcare for parents who work in vital professions.
The Ministry of Social Affairs and Employment has stated that this applies when both parents work in vital professionsIf one of them works in a crucial professional group and the child can be looked after at home, the request is to do thisIf this really does not workyou can appeal to childcare. 
Of course we can only offer childcare to children who have no complaints. 

Situation from Wednesday 
Today and tomorrow, the children whose parents work in vital professions can go tot heir own location at regular hours. In the meantime organizations and government who are involved, will discus show childcare will be organised after Monday and Tuesday. We will of course inform you about this as soon as possible.

Payment 
Many parents ask whether they should continue to pay for childcare, now that children are staying at home. The answer is "yes". The Ministry of Social Affairs and Employment states: 

  • Pay the invoice for childcare as you always do. 

  • Do not make any changes to the Tax and Customs Administration for your childcare allowance, so you will restain your right to childcare and the allowance and it will be paid on.
  • You do not have to report any changes or cancel your childcare.

The childcare sector conducts intensive consultations with the government and to arrive at a good arrangement. We will inform you if more is known about this. 

Questions or more information 
If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300, available from 08:00 to 17:30. If extra measures are taken that affect your personal situation, we adjust the opening hours to be able to answer your questions properlyYou can find the current opening hourson our website. 

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM websitewww.rivm.nl and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.