wij zijn spring.
wie word jij?

Verlenging sluiting bso

De bso blijft voorlopig gesloten voor reguliere opvang. Wel wordt er noodopvang geboden voor ouders met een cruciaal beroep.

For English see below

25 februari 2021

Dinsdagavond heeft het kabinet enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De bso blijft echter voorlopig gesloten voor reguliere opvang. Wel wordt er noodopvang geboden voor ouders met een cruciaal beroep. Hieronder vindt u de belangrijkste punten over de sluiting en noodopvang nogmaals op een rijtje. 

Buitenschoolse opvang alleen voor noodopvang  
De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten en is alleen geopend voor noodopvang. Alle kinderen worden voor deze periode centraal afgemeld in het ouderportaal. U hoeft dit dus niet zelf te doen. U ontvangt voorlopig geen tegoed voor alle afgemelde opvang omdat nu nog niet bekend is hoelang de sluiting duurt en u in de kosten wordt gecompenseerd door de overheid.    

Noodopvang  
Onze bso’s blijven ook nu (voorschoolse en naschoolse) noodopvang bieden voor kinderen van 4-13 jaar tijdens de gebruikelijke bso tijden. De noodopvang is mogelijk op de eigen locatie van uw kind. In geval van heel weinig aanmeldingen (1 of 2 kinderen) voor een locatie, gaan wij met ouders in overleg of opvang op een andere locatie mogelijk is.   

Wanneer heb ik recht op noodopvang?  
Als opvang thuis of in uw eigen omgeving echt niet lukt, dan zijn onze buitenschoolse opvang locaties (4-13 jaar) geopend voor noodopvang voor:   

  • kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep,    
  • kinderen van wie één van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep en waarvoor er echt geen andere opvang geregeld kan worden.  

Aanmelden voor de bso noodopvang  
Aanmelden voor de noodopvang op onze bso’s kan via het formulier op onze websiteWij verwerken de aangevraagde noodopvang tot 15 maart. 

Beslisboom kinderen naar kinderopvang 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Of uw kind naar de opvang mag komen, komt u eenvoudig te weten door de beslisboom van BOinK te volgen. De meest recente versie hiervan vindt u via deze link. 

Compensatieregeling  
Ouders die door de landelijke sluiting geen gebruik kunnen maken van de bso, worden in de kosten gecompenseerd voor niet afgenomen kinderopvang. Alle ouders die hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen behouden het recht op kinderopvangtoeslag, behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat en hebben recht op compensatie.  

Deze tegemoetkoming geldt voor alle ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.  

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie   
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 300 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK. 

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVMen de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

February 25, 2021

On Tuesday evening, the cabinet announced some flexibility of the corona measures. However, the out-of-school care facility will remain closed for regular care for the time beingEmergency shelter is offered for parents with a crucial profession. Below you will find an overview of the most important points about the closure and emergency shelter. 

Bso only for emergency care 
Bso will remain closed for the time being and is only open for emergency shelter. All children are signed out centrally in the parent portal for this periodYou do not have to do this yourself. For the time being you will not receive credit for all canceled childcare because it is not yet known how long the closure will take and you will be compensated by the government in the costs. 

Emergency care 
Bso facilities continue to offer (pre-school and after-school) emergency care for children aged 4-13 during the usual out-of-school hoursEmergency care is possible at your child's own location. In case of very few registrations (1 or 2 childrenfor a location, we will discuss with parents whether childcare at another location is possible. 

When am I entitled to emergency care? 
If care at home or in your own environment really does not workour out-of-school care locations (4-13 years) are open for emergency care for: 

  • children whose parents both work in a critical profession, 
  • children of whom one of the parents works in a critical profession group for which no other care can really be arranged. 

Register for the bso emergency care 
You can register for emergency care at our bso via the form on our website. We process the requested emergency shelter until March 15th. 

Decision tree for children to childcare 
To prevent the spread of the coronavirus, a number of rules apply to childrenthey are not allowed to go to childcare and / or school in all cases. You can easily find out whether your child can come to the daycare by following the BOinK decision tree. The most recent version can be found via this link. 

Compensation scheme 
Parents who cannot use the bso due to the national closure will be compensated for the costs of childcare that has not been taken. All parents who continue to pay their bill in full, retain the right to childcare allowance, keep their place in the childcare when it reopens and are entitled to compensation. 

This allowance applies to all parents who are entitled to childcare allowancewho are covered by a municipal scheme or who pay the costs for childcare entirely themselves. Parents who use emergency care are also entitled to an allowance. 

More information about the compensation scheme can be found on the website of the National Government. 

More information 
If you have any questions or if anything is unclearplease contact our customer service via tel. 088 2088 300 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most up-to-date information about Spring Kinderopvang and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website. 

For more information about the corona virus, please visit the RIVM en de Rijksoverheid website. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.