wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 13-05-20: Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang, testen en update compensatieregeling

Wat is het fijn dat we deze week de kinderen weer mogen verwelkomen op onze locaties! Maar er zijn ook nog veel vragen. Wanneer moeten kinderen thuisblijven? Hoe werkt het testen van kinderen bij verdenking van het coronavirus? En hoe zit het ook alweer met de compensatieregeling? In dit bericht gaan we op deze vragen in.

13 mei 2020 (For the English translation see below this text.)

Al met al kijken we overwegend positief terug op de eerste dagen. Best spannend ook: gaan de veiligheidsmaatregelen werken, hoe vinden de kinderen het? De richtlijnen bij het brengen en halen worden goed nageleefd en de kinderen en medewerkers vinden het heerlijk om elkaar weer te zien.  

Bij de opstart hanteren wij het Protocol heropening kinderopvang dat door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV is opgesteld in samenspraak met SZW. Dit biedt, samen met de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM ons en ouders houvast. Maar er zijn ook nog veel vragenBijvoorbeeld: 

  • Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 
  • Hoe werkt het testen van kinderen bij verdenking van het coronavirus? 
  • En hoe zit het ook alweer met de compensatieregeling?  

In deze mailing gaan we op deze vragen in 

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de opvang? 
Zoals bekend moeten kinderen met verkoudheidsklachten e.d. thuisblijven. Maar wat als een kind verkoudheidsklachten heeft die het gevolg zijn van bijv. een allergie? Dit soort vragen hebben wij, samen met de antwoorden, voor u verzameld en op onze website geplaatst bij Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus. Wij hopen dat dit u meer duidelijkheid geeft. Twijfelt u daarna nog of uw kind naar de opvang kan komen, dan denken we graag met u mee. U kunt in dat geval contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit & Pedagogiek, via telefoonnummer 088-208 8280 of met onze klantenservice.  

Voor alles geldt wel: in het belang van de gezondheid van de kinderen en onze medewerkers willen wij risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Dat lukt alleen als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vertrouwen er dan ook op dat ouders ons van de juiste informatie voorzien. Voor medisch overleg verwijzen we altijd naar de (huis)arts of medisch specialist. 

Hoe werkt het testen van kinderen? 
Wanneer kinderen die de kinderopvang bezoeken klachten hebben die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), dan kunnen zij via de GGD getest worden. Ook hierover vindt u meer informatie bij onze Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus, de website van de Rijksoverheid en het RIVM. 

Hoe zit het ook alweer met de compensatieregeling? 
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de compensatieregeling t/m 10 meiVanaf 11 mei zijn de dagopvanghet peuteraanbod en de gastouderopvang weer volledig geopend. De bso is gedeeltelijk opengegaan (opvang moet aansluiten bij de schooldagen). Ouders kunnen hier nog geen gebruik van maken zoals zij gewend waren 

De overheid heeft aangegeven dat de compensatieregeling doorgaat zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en bso voortduurt. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, peuteraanbod, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Het deel boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag wordt niet meer vergoed voor kinderdagopvang, gastouderopvang en peuteraanbod. Omdat de bso gedeeltelijk open is, geldt hiervoor een uitzondering. Wanneer ouders minder gebruik hebben kunnen maken van de bso, dan kunnen wij op verzoek van de ouder de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag terugbetalen. Hierover wordt u binnenkort door ons geïnformeerd. 

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u ook op de website van de Rijksoverheid en bij de Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus op onze website. 

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

May 13, 2020

How nice that we can welcome the children again at our locations this week! Quite exciting too: will the safety measures work, how do the children feel? All in all, we mainly look back positively on the first days. The guidelines for deliveries are collected and the children and staff love to see each other again.

At the start we use the Protocol reopening childcare that has been drawn up by the Branch Organization Childcare, the Branch Organization Social Childcare, BOinK, ‘Voor Werkende Ouders’ and FNV in consultation with SZW. This, together with the guidelines of the National Government and RIVM, provides us and parents with guidance. But there are still many questions. For example:

  • When should children stay at home?
  • How does the testing of children work when coronavirus is suspected?
  • And what about the compensation?

We will address these questions in this mailing.

When can or cannot my child go to daycare?
As is known, children with colds etc. should stay at home. But what if a child has a cold that is caused by an allergy, for example? Together with the answers, we have collected these types of questions for you and placed them on our website under Frequently asked questions about the measures of the corona virus. We hope this gives you more clarity. If you are still unsure whether your child can come to the daycare, then we are happy to think along with you. In that case, you can contact our Quality & Pedagogy department, by calling 088-208 8280 or contact our customer service.

Everything applies: in the interest of the health of the children and our employees, we want to exclude risks as much as possible. That will only work if we all take responsibility. We therefore trust that parents provide us with the correct information. For medical consultation, we always refer to the doctor or general practitioner or medical specialist.

How does the testing of children work?
When children who visit childcare have complaints that are consistent with the coronavirus (cold and/or cough and/or fever), they can be tested via the GGD. You will also find more information about this in our Frequently asked questions about the measures taken by the coronavirus, the website of the National Government and the RIVM.

What about the compensation again?
Earlier we informed you about the compensation up to and including 10 May. From May 11, the day care, the peuteraanbod and the 'gastouderopvang’ are fully open again. The bso has partially opened (care must correspond to the school days). Parents cannot yet use this as they were used to.

The government has indicated that the compensation will continue as long as the partial opening of primary schools and bso’s continues. This means that the National Government will continue to reimburse the parents for their own contribution for day care, peuteraanbod, bso and gastouderopvang up to the maximum hourly rate, even after 11 May. The part above the maximum hourly rate of the childcare allowance is no longer reimbursed for childcare, peuteraanbod and gastouderopvang. Because the bso is partially open, an exception applies. If parents have been able to make less use of the bso, we can repay the personal contribution above the maximum hourly rate of the childcare allowance at the request of the parent. You will be informed about this by us shortly.

More information about the compensation can also be found on the website of the National Government and in the Frequently Asked Questions about the measures taken by the corona virus on our website.

Questions or more information
If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the websites of the RIVM and the National Government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.