wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 24-04-20: Wijziging compensatie, noodopvang tot en vanaf 11 mei en bso

In dit bericht informeren wij u over een wijziging in de manier van uitbetalen van de compensatieregeling, over noodopvang tot 11 mei en daarna en de invulling van de BSO.

24 april 2020 (For the English translation see below this text.)

In dit bericht informeren wij u over een wijziging in de manier van uitbetalen van de compensatieregeling, en over het aanvragen van noodopvang tot 11 mei en in de periode daarna. Tot slot staan we kort stil bij de invulling van de BSO als de scholen en de kinderopvang weer gedeeltelijk open zijn.

Wijziging manier van uitbetalen van de compensatieregeling
In ons bericht van zaterdag 20 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de compensatieregeling kinderopvang. De compensatieregeling bestaat voor het grootste gedeelte uit de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit bedrag wordt in juni of juli uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het andere deel van de compensatieregeling betreft het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat door Spring is vastgesteld. Deze tarieven zijn op de website van Spring te vinden. Via de maandelijkse factuur brengen wij dit tarief bij u in rekening. Dit gedeelte van de compensatieregeling wordt door Spring aan u terugbetaald.

In het bericht van 20 april is aangegeven dat wij dit bedrag voor de periode 16 maart t/m 28 april verrekenen met de factuur van mei. Daardoor zou de factuur van mei lager worden. Om technische redenen hebben wij besloten niet een verrekening met de factuur te laten plaatsvinden, maar dit bedrag apart uit te betalen. 
Dit betekent het volgende:

  • in mei ontvangt u een gebruikelijke factuur;
  • het terug te ontvangen bedrag voor de periode 16 maart t/m 30 april 2020 wordt naar het bij ons bekende rekeningnummer overgemaakt.
    Naar verwachting betalen wij dit uit in de week van 27 april. Uiterlijk gebeurt dit in de week van 4 mei.
  • Per mail ontvangt u van ons een overzicht waarop het compensatiebedrag is vermeld.

 Zoals wij in ons bericht van afgelopen woensdag hebben laten weten is de compensatieregeling door de overheid inmiddels verlengd voor een deel van de maand mei. Aangezien mogelijk nog wijzigingen op kunnen treden in de duur van deze termijn, wachten wij met de uitbetaling van het compensatiebedrag voor de maand mei tot hier duidelijkheid over is.

Aanvragen noodopvang tot en met 10 mei
In de periode tot en met 10 mei blijven wij voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep op een beperkt aantal locaties noodopvang bieden. Dit gebeurt op dezelfde manier zoals wij in de afgelopen periode hebben gedaan. Informatie over de noodopvang en de voorwaarden kunt u vinden op onze website.  Aanvragen van noodopvang is mogelijk via het aanmeldformulier op onze website.

Noodopvang vanaf 11 mei
Op 11 mei openen de scholen en de kinderopvang gedeeltelijk de deuren. Dit betekent dat wij dan weer starten met het bieden van kinderopvang 0-4 jr op alle locaties. Naast de gewone opvang blijven wij vanaf die datum ook nog noodopvang bieden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Bekend is dat dit aanbod blijft tot 20 mei. De overheid zal tegen die tijd een besluit nemen of de noodopvang langer door zal gaan.
Het uitgangspunt is dat de noodopvang overdag wordt geboden op de locatie waar een kind normaal gesproken naartoe gaat voor de opvang. Wanneer een locatie vol is proberen we een plekje te vinden op een andere locatie. Voor de avonden, nachten en weekenden vindt de opvang wederom plaats op een beperkt aantal locaties.
De noodopvang is ook toegankelijk voor ouders die geen klant zijn van Spring. Deze ouders kunnen de noodopvang aanvragen via onze Klantenservice, tel 088 2088 300.

Dagopvang 0-4 jaar, peuteraanbod en BSO vanaf 11 mei
De dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en het peuteraanbod worden vanaf 11 mei weer geboden op de dagen waarvoor u een plaatsingsovereenkomst heeft afgesloten. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) is dit anders. Landelijk is afgesproken dat de kinderopvang hierbij de aangepaste roosters van de basisscholen gaat volgen. Dit betekent dat op dagen dat kinderen naar school gaan, de BSO voor hen beschikbaar is. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen, dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop het aantal dagen die in het contract van de ouders zijn opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag).

Zodra bekend is gemaakt door school wanneer uw kind naar school kan komen vragen wij u om aan te geven op welke dag(en) uw kind naar de BSO komt. Omdat de scholen nu nog niet bekend hebben gemaakt wanneer uw kind welkom is hoeft u nu nog niets aan te vragen.
We informeren u over de werkwijze van aanvragen zodra dit bekend is.

Vragen of meer informatie 
We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus en de kinderopvang kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 24, 2020


In this post we would like to inform you about a change in the way of payment of the compensation scheme, and about applying for emergency care until 11 May and in the period thereafter. Finally, we will briefly consider the details of the BSO when the schools and childcare are partially open again.

Change in the way of payment of the compensation scheme
In our message of Saturday April 20, 2020 we have informed you about the childcare compensation scheme. The compensation scheme largely consists of the parents' personal contribution up to the maximum hourly rate that the Belastingdienst uses. This amount is paid in June or July by the Social Insurance Bank (SVB).
The other part of the compensation scheme concerns the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate set by Spring. These rates can be found on the Spring website. We will charge this rate to you via the monthly invoice. This part of the compensation scheme will be refunded to you by Spring.

In the message of April 20, it is stated that we will settle this amount for the period March 16 to April 28 with the invoice from May. This would lower the May invoice. 
For technical reasons, we have decided not to settle the invoice, but to pay this amount separately.
This means the following:

  • you will receive a usual invoice in May;
  • the amount to be refunded for the period March 16 to April 30, 2020 will be transferred to the account number known to us.
    We expect to pay this in the week of April 27. This will take place no later than the week of 4 May. 
  • You will receive an overview from us by email, stating the compensation amount.

As we announced in our report last Wednesday, the government compensation scheme has now been extended for part of the month of May. Since changes may still occur in the duration of this period, we will wait with the payment of the compensation amount for the month of May until this is clear.

Emergency care until 10 May
In the period up to and including 10 May, we will continue to provide emergency care for children of parents with a crucial profession in a limited number of locations. This is done in the same way as we have done in the past period. Information on the emergency care and conditions can be found on our website. You can request emergency care via the registration form on our website.

Emergency care from 11 May
On May 11, schools and childcare facilities partially open their doors. This means that we will again start offering childcare 0-4 years at all locations. In addition to regular childcare, from that date we will also continue to provide emergency childcare for children of parents with a crucial profession. It is known that this offer will continue until May 20. By then, the government will decide whether emergency care will continue.
The basic premise is that emergency childcare is provided during the day at the location where a child normally goes for childcare. When a location is full, we try to find a place at another location. For the evenings, nights and weekends, the emergency childcare will again take place at a limited number of locations.
The emergency care is also accessible to parents who are not Spring customers. These parents can request emergency care via our Customer Service, tel 088 2088 300.

Day care 0-4 years, toddler care (peuteraanbod) and out-of-school care from May 11
Day care for children aged 0-4 and toddler care (peuteraanbod) will be offered from May 11 on the days for which you have entered into a placement agreement. This is different for out-of-school care (BSO). Nationally, it has been agreed that childcare will follow the adjusted timetables of the primary schools. This means that on days when children go to school, the BSO is available to them. Not on other days. For example, if children normally go to the BSO on Monday and Tuesday, but are now only allowed to go to school on Thursday and Friday, they can go to the BSO on Thursday and Friday. Children cannot go to the BSO for extra days in addition to the number of days included in the parents' contract (so in the example not even on Mondays and Tuesdays).

As soon as it has been announced by school when your child can come to school, we ask you to indicate on which day(s) your child will come to the BSO. Because the schools have not yet announced when your child is welcome, you do not have to request anything yet.
We will inform you about the procedure for applications as soon as this is known.

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government