wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuws 17-06-20: wijziging maatregel kinderen 0-6 jaar

De afgelopen tijd is er veel commotie geweest over of jonge kinderen nu wel of niet naar de opvang mogen als zij verkouden zijn. Gisteren heeft de overheid op advies van het RIVM deze maatregel aangepast voor kinderen van 0-6 jaar en mogen zij onder voorwaarden weer naar de opvang.

17 juni 2020 (For the English translation see below this text.)

De afgelopen tijd is er veel commotie geweest over of jonge kinderen nu wel of niet naar de opvang mogen als zij verkouden zijn. Wij hebben hierin steeds de richtlijnen van het RIVM gevolgd die aangaven dat een kind de opvang niet mag bezoeken wanneer hij of zij verkouden is. Gisteren heeft de overheid op advies van het RIVM deze maatregel aangepast voor kinderen van 0-6 jaar. Hierover wil ik u graag informeren.

Waarom is de maatregel aangepast?
Verkoudheid kan een symptoom van COVID-19 zijn, maar dat hoeft niet. Jonge kinderen zijn immers vaak en bij herhaling neusverkouden. Omdat kinderen over het algemeen lichte klachten vertonen wanneer zij wel besmet zijn met COVID-19, de besmettingsgraad voor jonge kinderen laag is en de incidentie (verspreidingsgraad) momenteel ook laag is, heeft de overheid besloten de maatregel aan te passen voor kinderen van 0-6 jaar.

Nieuwe richtlijnen
Voor kinderen van 0 tot 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

  • als het kind ook koorts heeft;
  • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.

Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven:

  • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts (v38 graden) en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.

Vanaf vandaag handelen wij dan ook volgens deze richtlijnen. Mocht uw kind verkouden zijn en op de opvang verdere klachten ontwikkelen zoals koorts, dan zullen wij contact met u opnemen en u vragen uw kind op te komen halen.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, kijk dan bij de veelgestelde vragen op onze website of neem contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

------------------------

Recently, there has been a lot of commotion about whether or not young children can visit childcare when they have a cold. We have always followed the guidelines of the RIVM that indicated that a child should not visit the childcare when he or she has a cold. Yesterday, on the advice of RIVM, the government amended this measure for children aged 0-6 years. I would like to inform you about this.

Why has the measure been adjusted?
A cold can be a symptom of COVID-19, but doesn’t have to. After all, young children often have nose colds. Because children generally show mild complaints when they are infected with COVID-19, the infection rate for young children is low and the incidence (spread) is currently also low, the government has decided to adjust the measure for children aged 0- 6 years.

New guidelines
For children from 0 to 6 years old, they can go to daycare with a nose cold, except:

  • if the child also has a fever;
  • if the child is also in contact with a patient with a confirmed COVID-19 infection;
  • if the child also has an adult family member with complaints that are appropriate for COVID-19 (colds and fever (from 38 degrees) and / or shortness of breath) and the test result of the family member is not yet known.

For children from 6 years old, they stay at home:

  • for colds or other complaints that are appropriate for COVID-19 (colds, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, increase or fever (v38 degrees) and / or sudden loss of smell or taste);
  • if the child has an adult family member with complaints that are appropriate for COVID-19 (colds and fever (from 38 degrees) and / or shortness of breath) and the test result of the family member is not yet known.

As of today we act according to these guidelines. If your child has a cold and develops further complaints such as a fever, we will contact you and ask you to pick up your child.

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please take a look at the frequently asked questions on our website or contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.