wij zijn spring.
wie word jij?

Maatregelen coronavirus - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Ook kun je veel informatie vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Wel/niet naar de opvang en testen van kinderen

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

Kinderen met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de kinderopvang en die registreert dit. 

Waarom moet ik het melden als mijn kind thuisblijft met klachten passend bij het coronavirus?

COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, is een A-ziekte. Op grond van de Wet publieke gezondheid geldt hiervoor een meldplicht. Dit betekent dat instellingen, zoals de kinderopvang, bij 3 of meer ziektegevallen waar mogelijk van COVID-19 sprake is, dit bij de GGD moeten melden. Als je kind thuisblijft, is het dus heel belangrijk dat je het ons laat weten als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. Als je kind om een andere reden thuisblijft, geef dat dan ook aan.

Waar moet ik mijn kind ziek- of afmelden?

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, laat dat dan weten bij de locatie van je kind. Geef aan als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. 

Mijn kind heeft hooikoorts en/of verkoudheidsklachten als gevolg van een allergie. Kan het naar de kinderopvang?

In principe kan je kind met hooikoorts en/of verkoudheidsklachten als gevolg van een allergie naar de kinderopvang. Echter: de klachten van hooikoorts en verkoudheidsklachten als gevolg van een allergie en het coronavirus lijken erg op elkaar. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts, maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. In zo’n geval ga je in overleg met de huisarts of medisch specialist. Houd je kind bij twijfel thuis. Houd je kind ook thuis wanneer de klachten veranderen of nieuwe klachten ontstaan naast de bekende klachten. Hierin volgen wij de richtlijn van het RIVM.

In het belang van de gezondheid van onze medewerkers en de kinderen die wij opvangen, willen wij risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Dat lukt alleen als we hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vertrouwen erop dat ouders ons van de juiste informatie voorzien.

Ik twijfel of mijn kind naar de kinderopvang kan. Wat nu?

Voor medisch overleg verwijzen we altijd naar je (huis)arts of medisch specialist. Bespreek wat de klachten zijn en of het coronavirus is uitgesloten, bijvoorbeeld bij hooikoorts en/of allergieklachten. Twijfel je daarna nog of je kind naar de kinderopvang kan komen, dan denken we graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit & Pedagogiek, via telefoonnummer 088-208 8280.  

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden arts de situatie van het kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden. Zie de richtlijn van het RIVM.

Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar de kinderopvang?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte (Zie de informatie van het RIVM). Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts. 

Hoe kan het dat er een kind met verkoudheidsklachten op de kinderopvang aanwezig is?

Dit kan inderdaad het geval zijn, maar dan gaat het om kinderen waarbij op basis van onderzoek van de huisarts, behandelend specialist of de GGD het coronavirus is uitgesloten en waar de verkoudheidsklachten een andere oorzaak hebben. In overleg met de ouders is dan afgesproken dat het kind mag komen.

Wanneer worden kinderen getest?

Als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), dan dient de kinderopvangorganisatie dit te melden bij de GGD (zie meldplicht). De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig -met toestemming van de ouders- testen af.

Welke gegevens worden hiervoor aan de GGD verstrekt?

Voor de melding is het noodzakelijk dat de naam en het BSN-nummer van het kind en de contactgegevens van de ouders door de kinderopvangorganisatie doorgegeven worden aan de GGD.

Mag een kind, als het is getest, naar de opvang totdat de uitslag bekend is?

Nee, een kind was al thuis en blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wat gebeurt er als een kind negatief test (geen COVID-19)?

Indien de test negatief is, kan het kind weer naar de kinderopvang. 

Wat gebeurt er als een kind positief test (wel COVID-19)?

Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de kinderopvang. De GGD start bij een bevestigde coronavirusinfectie een bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de ouders met wie het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding van het virus in de samenleving tegen te gaan. Gezinsleden van een kind met COVID-19 moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.

Worden er andere maatregelen genomen en word ik daarover geïnformeerd?

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de kinderopvang en hoe en door wie u wordt geïnformeerd, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de kinderopvangorganisatie. 

Wat als iemand in het gezin positief is getest (wel COVID-19)?

Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dus ook eventuele kinderen. De patiënt blijft in isolatie totdat hij/zij 24 uur lang geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. 
Bij luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid blijft het gezin in thuisquarantaine totdat de patiënt 24 uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten heeft. 

Financieel

Mijn kind moet thuisblijven vanwege klachten of kan maar gedeeltelijk naar de bso. Moet ik blijven betalen voor de opvang?

Het antwoord is ‘ja’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Afgaande op de informatie die de overheid heeft verstrekt naar aanleiding van het besluit van 21 april jl. loopt de compensatieregeling vanuit de overheid voorlopig door. Hiervoor verwijzen wij naar het bericht op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/basisscholen-en-kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-open Zodra er meer bekend is zullen wij ouders hierover informeren.

Hoe vindt de uitbetaling van de compensatieregeling plaats?

De compensatieregeling loopt tot de volledige openstelling van de kinderopvang (vooralsnog op 8 juni) en bestaat voor het grootste gedeelte uit de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit bedrag wordt in juni of juli uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het andere deel van de compensatieregeling betreft het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat door Spring is vastgesteld. Deze tarieven zijn op de website van Spring te vinden. Via de maandelijkse factuur brengen wij dit tarief bij u in rekening. Dit gedeelte van de compensatieregeling wordt door Spring aan u terugbetaald. 

De uitbetaling van dit gedeelte voor de periode van 16 maart t/m 30 april 2020 is reeds gedaan. De uitbetaling voor periode van 1 tot 11 mei (gedeeltelijke openstelling kinderopvang) volgt nog.  

Ouders die in de periode van 11 mei tot 8 juni minder gebruik hebben kunnen maken van de bso, kunnen voor deze periode bij ons een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kunt u na 8 juni via onze website aanvragen.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

De tarieven die Spring hanteert zijn op de website van Spring te vinden.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

Je ontvangt het hele factuurbedrag terug van Spring wanneer je de Belastingdienst toestemming hebt gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie over te maken.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd via Spring.

Mijn inkomsten wijzigen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om de gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Wij verwijzen je graag door naar de website van BOinK waar een meldpunt is ingericht.

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/boink-meldpunt-ouders-zonder-compensatie/

Noodopvang voor ouders in cruciale beroepen/vitale sectoren

Gaat de noodopvang door?

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en/of vitale sectoren loopt de noodopvang tot 8 juni door. Op de dagen dat leerlingen niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO of gastouder (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

Na 8 juni is noodopvang overdag niet meer mogelijk. Vanaf die datum kunnen alleen ouders die in de zorg werken noodopvang aanvragen voor de avonden/nachten en weekenden.

Hoe weet ik of ik ook na 8 juni recht heb op noodopvang?

Na 8 juni is noodopvang alleen mogelijk in de avonden/nachten en weekenden voor ouders met een beroep in de zorg. De overheid publiceert binnenkort een lijst met de beroepen die hiervoor in aanmerking komen.

Kom je hier niet voor in aanmerking maar heb je wel extra opvang nodig? Dan kun je dit bij ons aanvragen via het reguliere dienstenaanbod. Meer informatie vind je hier.

Hoe weet ik of ik een cruciaal beroep of in een vitale sector werk?

Dit kun je zelf eenvoudig opzoeken via de lijst van de rijksoverheid op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Twijfel je of je onder één van deze beroepen/beroepsgroepen/sectoren valt? Neem dan contact op met de Rijksoverheid. Wij kunnen hier geen uitsluitsel over geven.

Moeten ouders zelf bijdragen aan de noodopvang?

Nee, ouders betalen geen extra kosten voor de noodopvang. Voor de opvang die zij vóór de Corona-maatregelen ook al afnamen, geldt de compensatieregeling tot aan het maximale uurtarief. De extra noodopvang die deze ouders afnemen wordt zo mogelijk 'om niet' verleend. Indien er wel meerkosten gemaakt worden, financiert de gemeente deze (met middelen vanuit het Rijk).

Hoe kan ik noodopvang aanvragen?

Als je je kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit écht niet lukt, kun je een beroep doen op de school en/ of de kinderopvang.  Tijdens schooltijden wordt de noodopvang verzorgd door school. Indien je buiten schooltijden of voor kinderen van 0-4jr nog aanvullende noodopvang nodig hebt kun je via Spring noodopvang aanvragen.

 

Let op: De noodopvang wordt niet automatisch doorgepland als je hier eenmaal gebruik van hebt gemaakt. Voor iedere datum dat je noodopvang nodig hebt, moet je deze dus aanvragen.

Aanvragen tot 8 juni worden verwerkt/ingepland. Aanvragen voor na die datum worden verwerkt wanneer de overheid de richtlijnen voor noodopvang na 8 juni heeft gecommuniceerd.

Moet ik voor elke datum opnieuw noodopvang aanvragen?

Ja, de noodopvang wordt niet automatisch doorgepland als je hier eenmaal gebruik van hebt gemaakt. Voor iedere datum dat je noodopvang nodig hebt, moet je deze dus aanvragen. Je kunt wel meerdere data aangeven op het formulier.

Aanvragen tot 8 juni worden verwerkt/ingepland. Aanvragen voor na die datum worden verwerkt wanneer de overheid de richtlijnen voor noodopvang na 8 juni heeft gecommuniceerd.

Kan ik ook opvang krijgen als ik nog geen klant bij Spring ben?

Ja, hiervoor kun je noodopvang aanvragen mits je een cruciaal beroep uitoefent of in een vitale sector werkt. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Op welke locaties vindt de noodopvang plaats tot 8 juni?

Tot 8 juni bestaat de mogelijkheid om op alle kdv en bso locaties overdag noodopvang af te nemen. Indien er op de aangevraagde locatie onvoldoende ruimte is kan worden uitgeweken naar een andere opvanglocatie. De avond-, nacht- en weekendopvang vindt op een beperkt aantal locaties plaats.

De kinderopvang vanaf 11 mei

Is de kinderopvang vanaf 11 mei weer volledig geopend?

Tot 11 mei zijn kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang gesloten. Op 11 mei gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool. De BSO is voor en na schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De BSO volgt de dagen van de school, hierdoor kan het zijn dat de BSO op andere dagen geopend is dan je gewend bent. 

Voorbeeld 1:
Je kind gaat op maandag en dinsdag naar school, maar je hebt een contract bij Spring voor woensdag, donderdag en vrijdag. Dan kun je gebruikmaken van de opvang op maandag en dinsdag en dus niet op woensdag, donderdag en vrijdag.

Voorbeeld 2:
Je kind gaat op maandag en dinsdag naar school, maar je hebt een contract voor dinsdag. Dan kun je op maandag óf dinsdag gebruikmaken van de opvang.  

Voorbeeld 3:
Je kind gaat op maandag en dinsdag naar school en je hebt een contract voor maandag. Maar omdat je een cruciaal beroep hebt en/of in een vitale sector werkt, heb je ook behoefte aan opvang op dinsdag. Dan je kind op maandag naar de reguliere bso komen (dit formulier daarvoor wel invullen) en kun je voor de dinsdag noodopvang aanvragen via het formulier aanvraag noodopvang.

Hoe weet Spring welke dagen mijn kind naar school moet en dus naar de buitenschoolse opvang komt?

Op dit moment is het aan de scholen om een verdeling te gaan maken welke kinderen op welk moment naar school gaan. Op het moment dat alle scholen de indeling hebben bepaald kunnen ouders aan Spring doorgeven welke dagen dit zijn en of zij op die dagen gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang. Wij hebben er bij de scholen op aangedrongen om dit uiterlijk 1 mei bekend te maken.

Met dit formulier kun je de buitenschoolse opvang aanvragen. Dit moet ook wanneer dit op de normale opvangdag is. Deze opvang is gegarandeerd, mits aangevraagd via dit formulier.

Moet ik meer betalen voor de bso als de school eerder sluit?

De scholen zijn verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen tijdens de gebruikelijke schooltijden. Dit betekent dat de bso ook op de gebruikelijke tijd van start gaat.

In onderling overleg tussen school en Spring kan hiervan afgeweken worden. Mocht de bso eerder starten dan brengen wij hiervoor geen extra kosten in rekening.

Als ik mijn kind besluit thuis te houden omdat ik bang ben dat het besmet raakt, moet ik dan toch voor de opvang betalen?

De kinderopvang is weer (gedeeltelijk) geopend. Dit betekent dat als uw zelf besluit uw kind niet naar de opvang te brengen, u wel voor de gecontracteerde opvang moet betalen.

De school van mijn kind heeft een studiedag. Mag mijn kind naar de bso?

Door de overheid is bepaald dat uw kind alleen naar de bso kan als uw kind die dag fysiek naar school is gegaan. Bij een studiedag betekent dit dat er geen school is en hierdoor dus ook geen bso.

Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een medewerker van Spring, kan dit?

Overleg met ouders vindt zoveel mogelijk telefonisch of online plaats. Dit geldt ook voor intakegesprekken en rondleidingen voor geïnteresseerde ouders. Als er echt noodzaak is voor fysiek overleg dan wordt minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen en vindt dit gesprek buiten de groepsruimten plaats.

Mag mijn kind als het klachten heeft naar de opvang?

Kinderen mogen alleen komen wanneer zij geen klachten hebben. 

 • Wij vragen je je kind thuis te houden bij of verkoudheid, of hoesten of koorts (hoger dan 38 graden). Het gaat tenminste om één van de klachten, dus ook als je kind alleen hoest of verkouden is. Als de klachten 24 uur weg zijn kan je kind weer naar de opvang komen.
 • Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt dit ook als een of meerdere van deze klachten al langer bestaan. Ook al was er eerst een andere oorzaak van de klachten, inmiddels kan er wel sprake zijn van een coronabesmetting waardoor de klachten voortduren. 
 • Ook wanneer een ander gezinslid koorts heeft, mag je kind niet naar de noodopvang. Dit mag pas weer als het gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
 • Wij verzoeken ouders met de locatie telefonisch contact op te nemen en hun kind af te melden.
 • Ontwikkelt je kind op de opvang een van bovengenoemde klachten, dan neemt een pedagogisch medewerker telefonisch contact met je op en zal zij je vragen je kind op te komen halen.

Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet gaan werken (cruciaal beroep). Mag mijn kind naar de opvang?

Nee, je kind mag niet naar de opvang.

Mijn kind snottert, maar heeft geen koorts. Mag hij naar school?

Nee, kinderen met klachten moeten thuisblijven. Naast koorts zijn de klachten: een neusverkoudheid of loopneus, of keelpijn of hoesten of benauwdheid of verhoging. Kinderen mogen in principe weer naar school nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Ik vind het spannend. Moet mijn kind vanaf 11 mei echt weer naar de opvang?

Het is begrijpelijk dat alle onrust en ernstige verhalen over het coronavirus je ongerust maken. Een nare ervaring in je familie, misschien wel door het coronavirus, of kwetsbare personen in je omgeving over wie je je extra zorgen maakt, kunnen deze ongerustheid versterken. Nu de scholen en opvang weer open gaan en je weer met leerlingen en collega's in aanraking zal komen, wil je het liefst zeker weten dat je kind of andere familieleden niet ziek worden. Helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet. Wat we tot nu toe wel weten:

 • Uit verschillende onderzoeken in het buitenland blijkt dat kinderen zelden heel ziek worden van het coronavirus en slechts beperkt bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Ook in Nederland wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan.
 • De opvang en de basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open, omdat de experts met grote zekerheid weten dat dit geen onaanvaardbare risico's voor kinderen, hun families en voor leerkrachten oplevert.

Hoe praat ik met mijn kinderen over dat ze weer naar de opvang kunnen?

Kinderen op de kinderopvang, in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan vanaf 11 mei weer naar school. Toch is het daar dan niet als vanouds. Dat kan spannend zijn voor kinderen. Dat kun je, afhankelijk van de leeftijd, uitleggen door te vertellen dat:

 • Uit onderzoeken blijkt dat kinderen minder snel en minder ernstig ziek worden van het virus.
 • Experts hebben goed nagedacht en vinden deze stap veilig.

Het is belangrijk met je kinderen over deze veranderingen te praten. Bekijk de pagina tips om met kinderen over het coronavirus te praten.

Worden pedagogisch medewerkers getest op COVID-19?

Met het weer opengaan van de scholen en de kinderopvang is landelijk besloten dat het ook mogelijk wordt dat medewerkers in de kinderopvang getest worden. De testen worden uitsluitend afgenomen als een medewerker meer dan 24 uur klachten heeft. Het uitgangspunt is dat medewerkers die klachten hebben niet op de kinderopvanglocatie werkzaam zijn, tenzij is aangetoond dat zij geen COVID-19 hebben.

Hoe gaat Spring om met de 1½ meter richtlijn?

Als Spring nemen wij de landelijke richtlijnen voor de kinderopvang als uitgangspunt. De 1½ meter afstand tussen kinderen en tussen pedagogisch medewerker en 0-4 jarigen is losgelaten.

Tussen leerkracht/pedagogisch medewerker en 4-12 jarigen wordt de 1½ meter aangehouden.

Dit geldt ook voor de 1½ meter tussen volwassenen. Dus tussen pedagogisch medewerkers onderling bewaren we waar mogelijk afstand, en ook in het contact met ouders (brengen en halen) en leerkrachten bewaken we 1½ meter afstand. 

Brengen en halen naar school of opvang, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan.

De school en de opvang maken regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school of de opvang, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Gaat jouw kind met leerlingenvervoer naar school? Het leerlingenvervoer kan vanaf 11 mei op de normale manier van start gaan. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Mogen opa en oma kinderen weer halen/brengen van en naar de kinderopvang?

Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar de opvang. Als je de kinderen wegbrengt zijn er meestal meer mensen op straat. Vraag je af of het voor opa en oma verstandig is om al deze mensen tegen te komen, met het oog op de gezondheid van opa en oma. Misschien is het verstandig om voor een andere oplossing te kiezen. 

Hoe bewaakt Spring de hygiëne?

In de kinderopvang worden altijd strikte hygiënemaatregelen gevolgd. In deze periode hebben wij extra aandacht voor het tussentijds reinigen van de locatie en volgen wij de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

De kinderopvang vanaf 8 juni

Is de kinderopvang vanaf 8 juni volledig geopend?

In principe kun je vanaf 8 juni weer gebruikmaken van onze opvang zoals je gewend was. Ook bso-kinderen komen vanaf die datum weer op de dagen die in je contract met Spring staan vastgelegd.

Dit is echter wel onder het voorbehoud dat uit de onderzoeken die nu worden gedaan, blijkt dat het verantwoord is om het basisonderwijs en de kinderopvang volledig te openen. In de week van 1 mei neemt de overheid hierover een definitieve beslissing.