wij zijn spring.
wie word jij?

Maatregelen coronavirus - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Ook kun je veel informatie vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Wel/niet naar de opvang en testen van kinderen

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

 

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger en geeft antwoord op de vraag of een kind thuis moet blijven.

Bekijk hier de vragenlijst en beslisboom.

Waarom moet ik het melden als mijn kind thuisblijft met klachten passend bij het coronavirus?

COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, is een A-ziekte. Op grond van de Wet publieke gezondheid geldt hiervoor een meldplicht. Dit betekent dat instellingen, zoals de kinderopvang, bij 3 of meer ziektegevallen waar mogelijk van COVID-19 sprake is, dit bij de GGD moeten melden. Als je kind thuisblijft, is het dus heel belangrijk dat je het ons laat weten als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. Als je kind om een andere reden thuisblijft, geef dat dan ook aan.

Waar moet ik mijn kind ziek- of afmelden?

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, laat dat dan weten bij de locatie van je kind. Geef aan als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. 

Mijn kind heeft hooikoorts en/of verkoudheidsklachten als gevolg van een allergie. Kan het naar de kinderopvang?

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger en geeft antwoord op de vraag of een kind thuis moet blijven.

Bekijk hier de vragenlijst en beslisboom.

Ik twijfel of mijn kind naar de kinderopvang kan. Wat nu?

Voor medisch overleg verwijzen we altijd naar je (huis)arts of medisch specialist. Bespreek wat de klachten zijn en of het coronavirus is uitgesloten, bijvoorbeeld bij hooikoorts en/of allergieklachten. Twijfel je daarna nog of je kind naar de kinderopvang kan komen, dan denken we graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit & Pedagogiek, via telefoonnummer 088-208 8280.  

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden arts de situatie van het kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden. Zie de richtlijn van het RIVM.

Tip:

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger.

Bekijk hier de vragenlijst en beslisboom.

Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar de kinderopvang?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte (Zie de informatie van het RIVM). Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts. 

Wanneer worden kinderen getest?

Als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), dan dient de kinderopvangorganisatie dit te melden bij de GGD (zie meldplicht). De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig -met toestemming van de ouders- testen af.

Welke gegevens worden hiervoor aan de GGD verstrekt?

Voor de melding is het noodzakelijk dat de naam en het BSN-nummer van het kind en de contactgegevens van de ouders door de kinderopvangorganisatie doorgegeven worden aan de GGD.

Mag een kind, als het is getest, naar de opvang totdat de uitslag bekend is?

Nee, een kind was al thuis en blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wat gebeurt er als een kind negatief test (geen COVID-19)?

Indien de test negatief is, kan het kind weer naar de kinderopvang. 

Wat gebeurt er als een kind positief test (wel COVID-19)?

Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de kinderopvang. De GGD start bij een bevestigde coronavirusinfectie een bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de ouders met wie het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding van het virus in de samenleving tegen te gaan. Gezinsleden van een kind met COVID-19 moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.

Worden er andere maatregelen genomen en word ik daarover geïnformeerd?

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de kinderopvang en hoe en door wie u wordt geïnformeerd, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de kinderopvangorganisatie. 

Wat als iemand in het gezin positief is getest (wel COVID-19)?

Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dus ook eventuele kinderen. De patiënt blijft in isolatie totdat hij/zij 24 uur lang geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. 
Bij luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid blijft het gezin in thuisquarantaine totdat de patiënt 24 uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten heeft. 

Financieel

Mijn kind moet thuisblijven vanwege klachten of kan maar gedeeltelijk naar de bso. Moet ik blijven betalen voor de opvang?

Het antwoord is ‘ja’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Hoe vindt de uitbetaling van de compensatieregeling plaats?

De compensatieregeling loopt tot 8 juni; de volledige openstelling van de kinderopvang en bestaat voor het grootste gedeelte uit de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit bedrag wordt omstreeks 8 juli uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het andere deel van de compensatieregeling betreft het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat door Spring is vastgesteld. Deze tarieven zijn op de website van Spring te vinden. Via de maandelijkse factuur brengen wij dit tarief bij u in rekening. Dit gedeelte van de compensatieregeling wordt door Spring aan u terugbetaald. 

De uitbetalingen voor de periodes van 16 maart t/m 30 april 2020, 16 maart t/m 30 april 2020 en voor de periode van 1 tot 11 mei zijn reeds gedaan.  

Ouders die in de periode van 11 mei tot 8 juni minder gebruik hebben kunnen maken van de bso, kunnen voor deze periode bij ons een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kunt u na 8 juni via onze website aanvragen via dit formulier.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

De tarieven die Spring hanteert zijn op de website van Spring te vinden.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

Je ontvangt het hele factuurbedrag terug van Spring wanneer je de Belastingdienst toestemming hebt gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie over te maken.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd via Spring.

Mijn inkomsten wijzigen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om de gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Wij verwijzen je graag door naar de website van BOinK waar een meldpunt is ingericht.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-ouders-geen-vergoeding-kinderopvang

De kinderopvang en COVID-19

Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een medewerker van Spring, kan dit?

Overleg met ouders vindt zoveel mogelijk telefonisch of online plaats. Dit geldt ook voor intakegesprekken en rondleidingen voor geïnteresseerde ouders. Als er echt noodzaak is voor fysiek overleg dan wordt minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen en vindt dit gesprek buiten de groepsruimten plaats.

Worden pedagogisch medewerkers getest op COVID-19?

Met het weer opengaan van de scholen en de kinderopvang is landelijk besloten dat het ook mogelijk wordt dat medewerkers in de kinderopvang getest worden. De testen worden uitsluitend afgenomen als een medewerker meer dan 24 uur klachten heeft. Het uitgangspunt is dat medewerkers die klachten hebben niet op de kinderopvanglocatie werkzaam zijn, tenzij is aangetoond dat zij geen COVID-19 hebben.

Hoe gaat Spring om met de 1½ meter richtlijn?

Als Spring nemen wij de landelijke richtlijnen voor de kinderopvang als uitgangspunt. De 1½ meter afstand tussen kinderen en tussen pedagogisch medewerker en 0-4 jarigen is losgelaten.

Tussen leerkracht/pedagogisch medewerker en 4-12 jarigen wordt de 1½ meter aangehouden.

Dit geldt ook voor de 1½ meter tussen volwassenen. Dus tussen pedagogisch medewerkers onderling bewaren we waar mogelijk afstand, en ook in het contact met ouders (brengen en halen) en leerkrachten bewaken we 1½ meter afstand. 

Brengen en halen naar school of opvang, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan.

De school en de opvang maken regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school of de opvang, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Gaat jouw kind met leerlingenvervoer naar school? Het leerlingenvervoer kan vanaf 11 mei op de normale manier van start gaan. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Mogen opa en oma kinderen weer halen/brengen van en naar de kinderopvang?

Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar de opvang. Als je de kinderen wegbrengt zijn er meestal meer mensen op straat. Vraag je af of het voor opa en oma verstandig is om al deze mensen tegen te komen, met het oog op de gezondheid van opa en oma. Misschien is het verstandig om voor een andere oplossing te kiezen. 

Hoe bewaakt Spring de hygiëne?

In de kinderopvang worden altijd strikte hygiënemaatregelen gevolgd. In deze periode hebben wij extra aandacht voor het tussentijds reinigen van de locatie en volgen wij de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

Corona en vakantie

Heeft het consequenties als mijn kind op vakantie gaat naar een land waar een veiligheidsrisico geldt vanwege corona?

De vakantietijd is aangebroken. We krijgen vragen of het consequenties heeft als een kind dat op de kinderopvang zit op vakantie gaat naar een land waar een veiligheidsrisico geldt vanwege corona.

Naar aanleiding hiervan willen wij ouders er op wijzen dat het consequenties kan hebben als het kind ondanks een negatief reisadvies toch naar een land en/of gebied met een code rood of oranje gaat reizen.

Ben je voornemens met je kind naar een land te reizen met code oranje of rood overweeg dan heel goed of het risico op besmetting deze reis rechtvaardigt. Realiseer je daarbij ook dat dit gevolgen kan hebben voor andere kinderen op de opvang en voor de pedagogisch medewerkers.

Wij gaan er vanuit dat je bij terugkomst uit dergelijke landen het dwingende advies van de overheid van 14 dagen thuisquarantaine in acht neemt. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor de kinderen. Omdat ouders in zo'n situatie op voorhand weten dat quarantaine noodzakelijk is, gaan wij er vanuit dat zij er rekening mee houden dat hun kind na terugkomst 14 dagen niet naar de opvang kan.

Via onderstaande link kun je informatie vinden over de actuele reisadviezen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland.