wij zijn spring.
wie word jij?

Maatregelen coronavirus - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Ook kun je veel informatie vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Wel/niet naar de opvang en testen van kinderen

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven. 

Waarom moet ik het melden als mijn kind thuisblijft met klachten passend bij het coronavirus?

COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, is een A-ziekte. Op grond van de Wet publieke gezondheid geldt hiervoor een meldplicht. Dit betekent dat instellingen, zoals de kinderopvang, bij 3 of meer ziektegevallen waar mogelijk van COVID-19 sprake is, dit bij de GGD moeten melden. 

Waar moet ik mijn kind ziek- of afmelden?

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, laat dat dan weten bij de locatie van je kind. Geef aan als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. 

Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar de kinderopvang?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte (Zie de informatie van het RIVM). Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts. 

 

Kan ik opvangdagen ruilen als mijn kind niet naar de opvang mag omdat het klachten heeft?

Als uw kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en kunt u de opvangdagen alleen ruilen als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet zoals in onze leveringsvoorwaarden worden gesteld. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden om ruilen beperkter kunnen zijn, omdat het wel/niet kunnen voldoen aan de aanvraag afhankelijk is van de inzetbaarheid van onze medewerkers.

Lukt het niet om binnen de huidige regels een dag te ruilen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden. 

Krijg ik de kosten van de opvang vergoed als mijn kind niet naar de opvang mag omdat het klachten heeft, in quarantaine moet of de groep sluit?

Als uw kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en krijgt u de kosten NIET vergoed. 

De quarantaine en/of het sluiten van de locatie is overmacht. Maar in sommige gevallen is het mogelijk om financiële compensatie te krijgen:

Mag een kind, als het is getest, naar de opvang totdat de uitslag bekend is?

Nee, een kind was al thuis en blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wat gebeurt er als een kind negatief test (geen COVID-19)?

Indien de test negatief is, kan het kind weer naar de kinderopvang. 

Wat gebeurt er als een kind positief test (wel COVID-19)?

Als de test positief is, moet het kind thuisblijven en volgt u de richtlijnen van de GGD.

De kinderopvang en COVID-19

Hoe gaat Spring om met de 1½ meter richtlijn?

Als Spring nemen wij de landelijke richtlijnen voor de kinderopvang als uitgangspunt. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang.

Volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand houden. Dus tussen pedagogisch medewerkers onderling bewaren we afstand, en ook in het contact met ouders (brengen en halen) en leerkrachten bewaken we 1,5 meter afstand. 

Brengen naar en halen van de opvang, hoe moet dat?

Bij elke locatie is gekeken hoe brengen en halen het beste kan, zodat iedereen voldoende afstand kan houden: wel of niet binnen, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt. Houd je goed aan die huisregels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Komt jouw kind met leerlingenvervoer naar de bso? Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Wel draagt de chauffeur een mondkapje. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen.

 

Moet mijn kind een mondkapje dragen op de bso?

Volgens de richtlijnen van het RIVM (Generiek kader Kinderopvang en scholen)  staat dat overwogen kan worden om kinderen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen. Bij Spring doen we dit niet. Kinderen hoeven dus geen mondkapje te dragen. Onze medewerkers dragen in algemene ruimtes wel een mondkapje. Dit geldt ook voor ouders die in het gebouw komen.

 

Mag ik naar binnen bij een locatie van Spring?

Nee. Tenzij dit (in uitzonderingsituaties) anders is aangegeven door de locatie. Op de meeste locaties gebeurt het brengen en halen (de overdracht) nu buiten. Wij snappen dat dit vervelend kan zijn, zeker nu het weer slechter wordt. Gezien de maatregelen kunnen wij dit echter niet veranderen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  

Willen jullie dat ik een mondkapje draag als ik toch naar binnen mag?

Ja. Op locaties waar het brengen en halen van kinderen niet buiten plaats kan vinden, zijn ouders verplicht om (binnen) een mondkapje te dragen. Ook andere externe bezoekers, zoals leveranciers, vragen wij dit te doen.

Moet ik 1,5 m. afstand houden?

Ja. Houd altijd 1,5 m. afstand van andere volwassenen. Voor kinderen geldt dit niet.

Dragen medewerkers ook mondkapjes?

Ja. Onze medewerkers dragen in de tijdens de overdracht mondkapjes of doorzichtige gezichtsmaskers. Op de groep doen zij dit niet.

Hoe bewaakt Spring de hygiëne?

In de kinderopvang worden altijd strikte hygiënemaatregelen gevolgd. In deze periode hebben wij extra aandacht voor het tussentijds reinigen van de locatie en volgen wij de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

Zijn er aanvullende maatregelen op locaties?

Indien er aanvullende maatregelen zijn op locaties, wordt dit kenbaar gemaakt door pijlen (looproutes), posters en/of door onze medewerkers. Wij verzoeken u met klem deze op te volgen.

Waar vind ik de laatste versie van het landelijke protocol Kinderopvang & corona

De laatste versie kun je via de onderstaande link bekijken:

Protocol kinderopvang & corona_versie 8 februari 2021

Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een medewerker van Spring, kan dit?

Overleg met ouders vindt zoveel mogelijk telefonisch of online plaats. Dit geldt ook voor intakegesprekken en rondleidingen voor geïnteresseerde ouders. Als er echt noodzaak is voor fysiek overleg dan wordt minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen en vindt dit gesprek buiten de groepsruimten plaats. Bij het betreden van de locatie is een mondkapje verplicht.

Personele bezetting tijdens corona

Waarom heeft de kinderopvang personeelstekort door corona?

Volgens de richtlijnen van de overheid moeten mensen met klachten die passen bij het coronavirus thuisblijven en zich laten testen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Medewerkers moeten in de periode tot de uitslag thuisblijven en gaan bij een positieve uitslag in quarantaine. Hierdoor kunnen wij te maken krijgen met personeelskrapte op de groepen.

Wat doet Spring als medewerkers uitvallen doordat zij zich moeten laten testen?

Wij doen ons uiterste best om uitval van een pedagogisch medewerker zo goed en snel mogelijk op te vangen, bij voorkeur door een naaste collega op de groep te laten werken. Lukt het echt niet om vervanging te regelen, dan kijken we of we groepen kunnen samenvoegen. Wij doen er in ieder geval alles aan om sluiting van een groep of locatie door onderbezetting te voorkomen. Uitgangspunten blijven dat de opvang verantwoord is en de veiligheid en het welbevinden van de kinderen en medewerkers gewaarborgd is. 

Hoe kan ik helpen?

  • Blijft uw kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de locatie door, zodat wij onze personeelsplanning daarop kunnen aanpassen. 
  • Als de personeelskrapte op een locatie zo nijpend is en wij de groep of locatie mogelijk moeten sluiten, kan het zijn dat wij u benaderen met de vraag of de opvang van uw kind op die dag anders opgelost kan worden. 

Wat doet de kinderopvang zelf aan dit probleem?

Wij hebben een draaiboek opgesteld hoe om te gaan met personeelskrapte als gevolg van de coronamaatregelen. Onderdeel hiervan zijn de coulancerichtlijnen voor personeelsinzet die de GGD’s tijdens de lockdown tijdelijk hebben toegestaan. Als het echt niet anders kan hanteren we deze weer als uitgangspunt. 

Financieel

Mijn kind moet thuisblijven vanwege klachten of kan maar gedeeltelijk naar de bso. Moet ik blijven betalen voor de opvang?

Het antwoord is ‘ja’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

Je ontvangt het hele factuurbedrag terug van Spring wanneer je de Belastingdienst toestemming hebt gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie over te maken.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd via Spring.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Ja, alle ouders die gebruikmaken van de kinderopvang worden gecompenseerd.

Meer informatie over de compensatieregeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Hoe vindt de uitbetaling van de compensatieregeling plaats?

De compensatieregeling voor de tweede lockdown loopt voor dagopvang en peuteraanbod van 16 december 2020 tot 8 februari 2021. De compensatieregeling van de bso loopt zolang als de bso’s nog gesloten zijn.

De compensatie vindt in twee delen plaats:

  1. Het gedeelte tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag. Dit wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergoed.
  2. De eigen bijdrage (het verschil tussen het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag en het uurtarief dat door Spring is vastgesteld). De vergoeding voor dit gedeelte van de compensatieregeling kunt u binnenkort bij ons aanvragen. Wanneer dit mogelijk is worden ouders hierover geïnformeerd. 

Meer informatie over de compensatieregeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Mijn inkomsten wijzigen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om de gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.