wij zijn spring.
wie word jij?

Onze medewerkers

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit en bevlogenheid van de pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers van Spring voldoen aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderopvang worden gesteld. Niet alleen op pedagogisch inhoudelijk vlak, maar ook op gebied van veiligheid (kinder-EHBO en BHV) en taal (Nederlands op 3F-niveau).

Maar we doen meer dan 'voldoen aan de wettelijke eisen'. We willen de talenten van onze medewerkers optimaal benutten. Bijvoorbeeld door ze breder in te zetten dan alleen op de locatie waar de medewerker werkzaam is. Stel: iemand heeft muzikale talenten, hoe leuk is het dan om muzikale activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen?
Medewerkers krijgen ook de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld deel te nemen aan gerichte trainingen en opleidingen.

De pedagogisch medewerkers van Spring krijgen bovendien inhoudelijke ondersteuning van pedagogisch coaches. Een pedagogisch coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers met raad en daad bij het omgaan met en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch coach heeft een pedagogische achtergrond op HBO-niveau of voldoet aan de kwalificatie-eis met aanvullende erkende scholing voor coaching en/of pedagogiek. Deze permanente vorm van coaching is overigens wettelijk verplicht vanaf 1 januari 2019. 

Stagiaires krijgen bij Spring de kans om in de praktijk te leren en zich het vak eigen te maken. Uiteraard hopen we dat stagiaires na afronding van de opleiding hun talenten bij Spring willen gaan inzetten. Stagiaires worden bij Spring altijd boventallig (extra) ingezet. Als een stagiair komt werken op de groep van jouw kind, laten we dit natuurlijk weten. 

Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Spring zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Met een VOG toont iemand aan dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen.