wij zijn spring.
wie word jij?

Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving is één van de pijlers van verantwoorde kinderopvang. Spring wil een veilige en gezonde omgeving creëren waar kinderen en medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien.

Kinderen ontwikkelen zichzelf met vallen en opstaan. Af en toe vallen en weer opstaan is een normaal onderdeel van spelen, ontdekken en leren. We leren kinderen stap voor stap omgaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich mee brengen. Zo leren ze ook hun eigen grenzen kennen en verleggen. 

Als het gaat om grotere risico’s doen we uiteraard het maximale om onze kindcentra zo veilig mogelijk te maken. Misschien niet meteen dingen waar je in eerste instantie op let bij een kinderopvangorganisatie, maar daarom niet minder belangrijk!

Bij ons veiligheids- en gezondheidsbeleid hoort bijvoorbeeld:

  • Een doorlopende inventarisatie van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s per locatie met plan van aanpak.
  • Kinder-EHBO en BHV: al onze medewerkers beschikken over kinder-EHBO en BHV en worden periodiek bijgeschoold. 
  • Calamiteitenoefeningen: alle locaties oefenen minimaal twee keer per jaar wat te doen in geval van een calamiteit.
  • Bewaking van de luchtkwaliteit: op al onze locaties wordt de luchtkwaliteit permanent gemeten en bij onaanvaardbare afwijkingen treffen we maatregelen.
  • Brandveiligheid: alle locaties voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid, hierop worden we getoetst door de brandweer.
  • Controle van gebruikte materialen, zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed.
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: medewerkers weten wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Het vierogenprincipe: we zorgen ervoor dat er in de dagopvang en bij peuterspeelzalen altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.
  • Huisregels: we maken met medewerkers en kinderen afspraken om bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s te beperken. Bijvoorbeeld: handen wassen na toiletbezoek.

Bewustwording

Een belangrijk aspect van veiligheid vinden we het gedrag van mensen. Bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s, alertheid en het ons houden aan goede afspraken dragen uiteindelijk het meest bij aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. Om ongevallen en onveilige situaties binnen Spring te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en bijna-ongevallen op een meldingsformulier. Deze worden geëvalueerd en nabesproken. Indien nodig passen we zaken aan.