wij zijn spring.
wie word jij?

Volgen van de ontwikkeling

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Spring vindt het erg belangrijk om de ontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo heeft ieder kind een mentor, werken we op iedere locatie met een volgsysteem en vinden er oudergesprekken plaats. Ook zorgen we voor een goede overdracht wanneer je kind naar de basisschool en bso gaat.

Eigen mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de pedagogisch medewerkers van de groep van het kind. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en op de bso ook voor het kind zelf. De mentor begeleidt het wennen van het kind in de groep en volgt de ontwikkeling. Ook voert de mentor de oudergesprekken.

Volgsysteem

Om op een gestructureerde manier de ontwikkeling van je kind te kunnen volgen, maken we gebruik van bepaalde methodes. Dit kan zijn het ‘ontwikkelingsvolgsysteem’ van Flexon of het ‘ontwikkelingsvolgsysteem’ KIJK. Hiermee observeren en rapporteren we de stapjes en bevindingen in de ontwikkeling. Zo kunnen we o.a. gericht inspelen op de ontwikkelingsfase van je kind met het activiteiten- en spelaanbod.

Omdat het merendeel van de basisscholen in de onderbouw ook gebruik maakt van de KIJK-methode, stappen ook steeds meer van onze locaties over op deze methode. Dit draagt bij aan een soepele overgang wanneer je kind de overstap maakt van peuteraanbod of dagopvang naar de basisschool.

Oudergesprekken

Op vastgestelde momenten vindt een oudergesprek plaats waarin we de ontwikkeling van je kind bespreken. We kijken samen hoe we aan de wensen en behoeften van je kind tegemoet kunnen komen. Als blijkt dat je kind extra ondersteuning of extra uitdaging nodig heeft, maken we samen met jou een individueel plan. Hierin staat o.a. hoe we extra begeleiding kunnen bieden. Het kan ook zijn dat we doorverwijzen voor passende ondersteuning of zorg. Dit gebeurt altijd met instemming van de ouders.

Overdracht naar basisonderwijs en bso

Wanneer je kind de overstap maakt van peuteraanbod of dagopvang naar de basisschool en bso, vindt overdracht plaats van relevante informatie over jouw kind. We dragen de gegevens uit de observaties, aangevuld met overige informatie van de pedagogisch medewerkers, over aan de leerkracht van het basisonderwijs en de collega's van de bso. Dit doen we alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze overdracht kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Bij kinderen met een VVE-indicatie is altijd sprake van mondelinge overdracht.