wij zijn spring.
wie word jij?

Volgen van de ontwikkeling

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Spring vindt het erg belangrijk om de ontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo heeft ieder kind een mentor, werken we op iedere locatie met een observatiesysteem en vinden er oudergesprekken plaats. Ook zorgen we voor een goede overdracht wanneer je kind naar de basisschool en bso gaat.

Eigen mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de pedagogisch medewerkers van de groep van jouw kind. Deze mentor is jouw eerste aanspreekpunt en ook voor jouw kind als het op de bso zit. De mentor begeleidt het wennen van jouw kind in de groep, volgt de ontwikkeling en voert in principe ook de oudergesprekken.

Observatiesysteem

Onze pedagogisch medewerkers observeren de kinderen in de groep doorlopend. Om daarbij de ontwikkeling van jouw kind op een gestructureerde manier te kunnen volgen, maken we gebruik van observatiemethodes. In 2018 en 2019 gaan al onze dagopvang- en peuteraanbodlocaties volledig over op de observatiemethode ‘Kijk!’ Hiermee observeren en rapporteren we de stapjes en bevindingen in de ontwikkeling. We kijken bijvoorbeeld naar algemeen welbevinden, betrokkenheid, zelfbeeld, relatie met andere kinderen, grote en kleine motoriek, spraak-taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Met deze informatie kunnen we inspelen op de behoeftes van jouw kind en die van de groep. Bijvoorbeeld met een gericht activiteiten- en spelaanbod. 

Kijk! is een van de meest gebruikte observatiesystemen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Een gezamenlijke methode draagt bij aan een soepele overgang wanneer je kind de overstap maakt van peuteraanbod of dagopvang naar de basisschool.

Oudergesprekken

Als ouder heb je periodiek een gesprek waarin we de ontwikkeling van jouw kind bespreken. Maakt je kind gebruik van dagopvang of peuteraanbod, dan is dit twee keer per jaar. Gaat je kind naar de bso, dan is dit één keer per jaar. We kijken samen hoe we aan de wensen en behoeften van je kind tegemoet kunnen komen. Als blijkt dat jouw kind extra ondersteuning of extra uitdaging nodig heeft, maken we samen een plan. Hierin staat o.a. hoe we op de opvang extra begeleiding kunnen bieden. Het kan ook zijn dat we, in overleg en met jouw toestemming, doorverwijzen voor passende ondersteuning of zorg.

Overdracht naar basisonderwijs en bso

Wanneer jouw kind de overstap maakt van dagopvang of peuteraanbod naar de basisschool en de bso, vindt overdracht plaats van relevante informatie over jouw kind. We dragen de gegevens uit de observaties, aangevuld met overige informatie van de pedagogisch medewerkers, over aan de leerkracht van het basisonderwijs en de collega's van de bso. Dit doen we alleen als jij als ouder hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze overdracht kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Behoeft de ontwikkeling van je kind extra aandacht, dan is er altijd sprake van mondelinge overdracht.