loading

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op www.spring-kinderopvang.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van www.spring-kinderopvang.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.spring-kinderopvang.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Spring Kinderopvang (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.spring-kinderopvang.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.