Extra aandacht voor maatregelen en afmelden
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Extra aandacht voor maatregelen en afmelden

Gezien de toename van het aantal besmettingen en de recente besluiten van de overheid, voeren wij als Spring kinderopvang op onze locaties (weer) een aantal maatregelen in. Daarnaast vragen wij in dit bericht aandacht voor het tijdig afmelden van je kind wanneer het niet naar de opvang komt.

26-11-2021

For English see below

Gezien de toename van het aantal besmettingen en de recente besluiten van de overheid, voeren wij als Spring kinderopvang op onze locaties (weer) een aantal maatregelen in. Daarnaast vragen wij in dit bericht aandacht voor het tijdig afmelden van je kind wanneer het niet naar de opvang komt. 

Maatregelen locaties 
Op onze locaties gelden de volgende algemene maatregelen: 

  • Houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen. 
  • Ouders komen niet op de groep.
  • Brengen en halen gebeurt zoveel mogelijk buiten. 
  • Kom je toch binnen op locatie, dan is een mondkapje verplicht. 

Aanvullende maatregelen op locaties 
Het brengen en halen gebeurt zoveel mogelijk buiten. Waar dit niet kan, is het verplicht om bij binnenkomst een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van andere volwassenen. Nu de 1,5 meter regel weer verplicht is, bepaalt de grootte van een ruimte of ouders binnen mogen komen en hoeveel mensen er eventueel tegelijkertijd binnen mogen zijn. Op onze locaties wordt dit indien nodig aangegeven. Als er teveel ouders tegelijk komen, kan dit betekenen dat je even buiten moet wachten. Wij vragen je begrip hiervoor. Ook kunnen looproutes aangegeven zijn. 

Tijdig afmelden helpt ons en andere ouders 
Op dit moment lukt het door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt niet altijd om gaten in onze personele roosters op te lossen. In een aantal gevallen hebben wij helaas om deze reden een groep moeten sluiten. Daarom vragen wij met klem om je kind tijdig af te melden (via de ouderapp) wanneer het niet naar de opvang komt. Dit kan nét dat beetje ruimte geven waardoor we een ander kind wel op kunnen vangen of een medewerker op een andere locatie in kunnen zetten waardoor we de groep niet hoeven te sluiten. 

Vanwege de personeelskrapte is het momenteel heel lastig voor ons om ruilaanvragen goed te keuren. Er is immers geen extra ruimte op de groepen. Wij vragen hiervoor om je begrip. 

Geen (extra) buitenschoolse opvang bij sluiting of quarantaine basisschool 
Ook het basisonderwijs heeft te maken met veel ziekte en personeelskrapte, waardoor kinderen soms tijdelijk thuis zijn. Wij kunnen door de personeelskrapte in deze gevallen geen extra opvang bieden. 

Wanneer je kind in quarantaine moet omdat er bijv. meerdere besmettingen op school zijn, dan kan je kind uiteraard ook niet naar de buitenschoolse opvang komen. 

Beslisboom 
Heeft je kind klachten passend bij het coronavirus, dan mag het niet naar de opvang. Twijfel je of je kind naar de opvang mag komen? Volg dan de beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK.  

Meer informatie 
Wij begrijpen heel goed dat dit geen makkelijke periode is voor ouders en willen dan ook graag met je meedenken. Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK. 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

Given the increase in the number of infections and recent government decisions, we as Spring kinderopvang are (again) introducing a number of measures at our locations. In addition, in this message we would like to draw attention to the timely deregistration of your child if it does not visit childcare.

Measures locations
The following general measures apply at our locations:

  • Keep 1.5 meters distance from other adults.
  • Parents do not join the group.
  • Delivery and collection is done outside as much as possible.
  • If you do enter on location, a mouth cap is mandatory.

Additional measures at locations
Drop off and pick up is done outside as much as possible. Where this is not possible, it is mandatory to wear a mouth cap on arrival and to keep 1.5 meters distance from other adults. Now that the 1.5 meter rule is mandatory again, the size of a room determines whether parents can enter and how many people may be inside at the same time. This will be indicated at our locations if necessary. If too many parents come at once, it may mean you have to wait outside. We ask for your understanding for this. Walking routes can also be indicated.

Unsubscribing in time helps us and other parents
At the moment, due to illness and shortages on the labor market, it's not always possible to solve gaps in our personnel rosters. Unfortunately, in a number of cases we have had to close a group for this reason. That is why we urge you to unsubscribe your child in time (via the parent app) if it does not come to childcare. This can give just that little bit of space so that we can use this space for another child or deploy an employee at a different location so that we don't have to close the group.

Due to staff shortages, it is currently very difficult for us to approve exchange requests. After all, there is no extra space in the groups. We ask for your understanding for this.

No (extra) out-of-school care when primary school is closed or quarantined
Primary education also has to deal with a lot of illness and staff shortages, which means that children are sometimes temporarily at home. Due to the shortage of staff, we are unable to offer extra care in these cases.

When your child has to be quarantined because, for example, there are multiple infections at school, your child can of course not come to the after-school care.

Decision tree
If your child has complaints related to the coronavirus, it is not allowed to go to daycare. Are you unsure whether your child can come to daycare? Then follow the decision tree for children aged 0 to group 8 of AJN Jeugdartsen Nederland and BOinK.

More information
We understand very well that this is not an easy period for parents and we would like to think along with you. If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring kinderopvang and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the  BOinK website.

For more information about the coronavirus, you can visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.