Kinderopvang vanaf 26 juni
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Kinderopvang vanaf 26 juni

Informatie over de versoepelingen in de kinderopvang per 26 juni a.s.

For English see below.

24-06-2021

De overheid heeft per 26 juni a.s. versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Ook voor de kinderopvang heeft dit gevolgen.  

Niet meer werken met ‘bubbels’ 
De contactbeperkende maatregelen in de kinderopvang en het onderwijs vervallen. Dit betekent dat de kinderen niet langer in de zogeheten ‘bubbels’ hoeven worden opgevangen. Vanaf maandag kan er dus weer onderling contact zijn tussen de verschillende groepen. Ook maakt het vervallen van deze maatregelen het samenvoegen van buitenschoolse opvanglocaties in de vakantie mogelijk. Kinderen zijn dus weer van harte welkom op hun vakantie bso. 

Basisregels blijven van kracht + beslisboom 
De basisregels van de overheid blijven van toepassing: 

  • Was vaak en goed uw handen. 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

Handen wassen, afstand houden, testen

Wij vragen u dan ook om deze richtlijnen te volgen wanneer u of uw kind naar onze opvang komt en uw kind bij klachten thuis te houden. Of uw kind naar de opvang mag komen, kunt u eenvoudig zien door de stappen in de beslisboom van BOinK te volgen. De meest recente versie hiervan vindt u via deze link.   

Brengen en halen 
Vanaf maandag is het onder de voorwaarde dat altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden, weer mogelijk om binnen te komen op onze locaties. De grootte van een ruimte bepaalt hoeveel mensen tegelijk binnen kunnen. Wij geven dit aan. Als er te veel ouders tegelijk komen, kan dit betekenen dat u buiten moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ook kunnen looproutes aangegeven zijn. Een mondkapje is niet meer verplicht tenzij u geen 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld bij het op de arm overdragen van een baby. 

Wij zijn heel blij dat de contactbeperkende maatregelen vervallen. Met de zomervakantie in aantocht biedt dit meer mogelijkheden voor een superleuk activiteitenaanbod. Ook is het fijn om ouders weer (onder voorwaarden) binnen te mogen ontvangen. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u rekening te houden met de richtlijnen die op uw locatie gelden.  

Meer informatie 
Heeft u vragen over de opvang van uw kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vindt u op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK.  

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

The government has announced relaxation of the corona measures as of June 26. This also has consequences for childcare.

Stop working with 'bubbles'
The contact-limiting measures in childcare and schools are cancelled. This means that the children no longer have to be accommodated in the so-called 'bubbles'. From Monday there can be contact between the different groups again. The abolition of these measures also makes it possible to merge out-of-school care locations during the holidays. Children are therefore welcome again on their holiday bso.

Basic rules remain in force + decision tree
The basic rules of the government continue to apply:

  • Wash your hands often and thoroughly.
  • Keep 1.5 meters away from others.
  • Stay home if you have complaints and get tested immediately.

Handen wassen, afstand houden, testen

We therefore ask you to follow these guidelines when you or your child come to our childcare and to keep your child at home in case of complaints. You can easily see whether your child is allowed to come to childcare by following the steps in the BOinK decision tree. The most recent version can be found via this link.

Bring and pick up
From Monday, under the condition that 1,5 meters away can always be kept, it will be possible to enter our locations again. The size of a room determines how many people can enter at the same time. We indicate this. If too many parents come at once, you may have to wait outside. We ask for your understanding. Walking routes can also be indicated. A mouth cap is no longer mandatory unless you do not keep a distance of 1.5 meters, for example when transferring a baby on the arm.

We are very happy that the contact-limiting measures are cancelled. With the summer holidays approaching, this offers more opportunities for a super fun range of activities. It is also nice to receive parents (under conditions) again. To make this as safe as possible, we ask you to take into account the guidelines that apply at your location.

More information
If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring Childcare and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.