Langere sluiting bso en aanvragen noodopvang
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Langere sluiting bso en aanvragen noodopvang

Het kabinet heeft afgelopen zaterdagavond in een extra persconferentie aangekondigd dat de buitenschoolse opvang langer gesloten blijft: tot en met in ieder geval 7 januari 2022. Bso noodopvang is wel mogelijk.

20-12-21

For English see below.

Het kabinet heeft afgelopen zaterdagavond in een extra persconferentie aangekondigd dat de buitenschoolse opvang langer gesloten blijft: tot en met in ieder geval 7 januari 2022.

Dit betekent dat wij niet alleen deze week, maar ook de twee daaropvolgende weken geen reguliere buitenschoolse opvang kunnen bieden en de geplande opvang tijdens vakanties vervalt. Wel is in de periode van 20 december 2021 t/m 7 januari 2022 bso noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.   

Graag informeren wij jullie over het volgende: 

 • Niet afmelden via het ouderportaal 
 • Bso noodopvang 
 • Aanvragen bso noodopvang kan vanaf nu 
 • Beslisboom en zelftesten 
 • Compensatieregeling 

Niet afmelden via ouderportaal 
Ook voor de periode van maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 zijn alle kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan centraal afgemeld in het ouderportaal. (Eerder is dit al gedaan voor 20 december t/m 24 december.) Dit hoeven jullie dus niet zelf te doen. 

Bso noodopvang De bso noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kwetsbare kinderen. Heeft één ouder in een gezin met twee ouders een cruciaal beroep? Dan verzoekt het kabinet deze ouders om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunnen ouders bso noodopvang aanvragen. 

Bso noodopvang kan aangevraagd worden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die een contract bij Spring hebben, op de dagen en tijden die in het contract zijn afgesproken en vindt plaats op de eigen (vakantie)locatie.   

Meer informatie over bso noodopvang vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Aanvragen bso noodopvang kan vanaf nu 
Vanaf vandaag kunnen kinderen aangemeld worden voor de bso noodopvang voor de gehele periode t/m vrijdag 7 januari. Dit kan via de ouderapp. 

Hoe kan ik noodopvang aanvragen? 
Noodopvang kan op dezelfde manier worden aangevraagd als extra opvang.   

 • Open de ouderapp en ga via de knop agenda naar de opvangkalender van je kind(eren). 
 • Klik op de knop rechtsonder, het icoontje van de kalender. 
 • Kies voor dag aanvragen en vervolgens dag toevoegen. 
 • Je komt dan in de kalender van jouw kind, hier kun je de dag selecteren voor de noodopvang. 
 • Je kiest voor in rekening brengen op factuur. Wij hebben ingesteld dat voor de periode van 20 december t/m 7 januari geen extra kosten voor deze aanvraag in rekening worden gebracht. Vraag je een dag buiten deze periode aan dan worden de kosten wel in rekening gebracht. 
 • Je bevestigt de aanvraag door op toevoegen te klikken. Je kunt vervolgens meerdere dagen selecteren. 
 • Ben je klaar met alle aanvragen toevoegen, dan kun je de aanvraag indienen.  

De aangevraagde dag(en) wordt nu zichtbaar voor onze medewerkers. Zodra wij de dag bevestigen wordt deze zichtbaar in de opvangkalender van je kind(eren). 

Beslisboom en zelftesten 
Ook voor bso noodopvang geldt dat je kind niet naar de opvang mag als het klachten heeft die passen bij het coronavirus. Twijfel je of je kind naar de opvang mag komen? Volg dan de beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK. 

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen adviseert de overheid om kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs die naar de bso noodopvang gaan, (preventief) 2 keer per week een zelftest te doen voordat zij naar de buitenschoolse opvang gaan. 

Compensatieregeling 
Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de bso door te betalen. Daarmee behoud je een plek voor je kind(eren) op de bso, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan bso noodopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.  

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanuit de Sociale VerzekeringsBank vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Spring compenseert voor dezelfde periode het resterende bedrag boven de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de bso noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 

Wanneer meer bekend is over de compensatieregeling zullen wij je hier over informeren. Meer informatie over de compensatieregeling vind je ook op de website van de Rijksoverheid. 

Meer informatie 
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring kinderopvang en corona vind je op onze website. Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

------------------------------------------------------------------------------

The cabinet announced in an extra press conference last Saturday evening that after-school care (bso) will remain closed for longer: until at least 7 January 2022.

This means that not only this week, but also the following two weeks, we cannot offer regular after-school care and the planned holiday care is cancelled. However, in the period from December 20, 2021 to January 7, 2022, bso emergency care is available for children of parents with crucial professions and vulnerable children.

We would like to inform you about the following:

 • Do not unsubscribe via the parent portal
 • Bso emergency care
 • You can apply for bso emergency care from now on
 • Decision tree and self-tests
 • Compensation arrangement

Do not unsubscribe via parent portal
Also for the period from Monday, December 27, 2021 to Friday, January 7, 2022, all children who go to after-school care are centrally deregistered in the parent portal. (Previously this has already been done for December 20 to December 24.) So you don't have to do this yourself.

Bso emergency care
The bso emergency care is intended for children of parents with a crucial profession or vulnerable children. Does one parent in a family with two parents have a crucial profession? Then the cabinet asks these parents to take care of the children themselves as much as possible. If it really is not possible to take care of the children themselves, parents can apply for bso emergency care.

Bso emergency care can be requested for children of parents with a crucial profession who have a contract with Spring, on the days and times agreed in the contract and takes place at their own (holiday) location.

More information about bso emergency care can be found on the website of the central government.

You can apply for bso emergency care from now on
As of today, children can be registered for bso emergency care for the entire period up to and including Friday 7 January. This can be done via the parent app.

How can I request emergency care?
Emergency care can be requested in the same way as extra care.

 • Open the parent app and go to the childcare calendar of your child(ren) via the agenda button.
 • Click on the button at the bottom right, the calendar icon.
 • Choose request day and then add day.
 • This will take you to your child's calendar, where you can select the day for emergency care.
 • You choose billing on invoice. We have set that for the period from December 20 to January 7, no additional costs will be charged for this application. If you request a day outside this period, the costs will be charged.
 • You confirm the request by clicking on add. You can then select multiple days.
 • Once you have added all the applications, you can submit the application.

The requested day(s) will now be visible to our employees. As soon as we confirm the day, it will be visible in the childcare calendar of your child(ren).

Decision tree and self-tests
Also for bso emergency care, your child is not allowed to go to childcare if it has complaints that are consistent with the coronavirus. Are you unsure whether your child can come to daycare? Then follow the decision tree for children aged 0 to group 8 of AJN Jeugdartsen Nederland and BOinK.

In order to prevent infections as much as possible, the government advises that children in groups 6, 7 and 8 of primary education who go to bso emergency care (preventively) do a self-test twice a week before going to after-school care.

Compensation arrangement
The government again calls on parents to continue paying the invoices for the out-of-school care during the closure. In this way you retain a place for your child(ren) at the out-of-school care facility, there is no need to intervene in the current childcare allowance system, the sector remains funded and out-of-school care can be offered emergency care to children of parents in crucial professions and children in a vulnerable position.

All parents who use the out-of-school care and continue to pay their invoice in full during the closure will receive a contribution from the Social Insurance Bank from 21 December 2021 of the personal contribution up to the maximum hourly rate. Spring will compensate the remaining amount above the maximum hourly rate for the same period. This also applies to parents who are forced to make use of the bso emergency care. The allowance is comparable to the allowances for the previous closing periods.

When more is known about the compensation arrangement, we will inform you about this. More information about the compensation arrangement can also be found on the website of the national government.

More information
If you have any questions, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring kinderopvang and corona can be found on our website. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.