Sluiting bso van 20-12-21 t/m 24-12-21
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Sluiting bso van 20-12-21 t/m 24-12-21

Vanavond heeft het kabinet in de persconferentie bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang van maandag 20 december t/m vrijdag 24 december de deuren sluit. De dagopvang en het peuteraanbod zijn wel geopend.

14-12-21

For English see below

Vanavond heeft het kabinet in de persconferentie bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang van maandag 20 december t/m vrijdag 24 december de deuren sluit. De dagopvang en het peuteraanbod zijn wel geopend.  

Dit betekent dat wij in deze periode geen reguliere buitenschoolse opvang kunnen bieden. Wel is bso noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.  

Graag informeren wij jullie over het volgende: 

  • Niet afmelden via het ouderportaal 
  • Bso noodopvang 
  • Aanvragen bso noodopvang kan naar verwachting vanaf woensdag 
  • Beslisboom 

Niet afmelden via ouderportaal 
Vanaf maandag 20 december t/m vrijdag 24 december zijn alle kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan centraal afgemeld in het ouderportaal. Dit hoeven ouders dus niet zelf te doen.  

Bso noodopvang 
De bso noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kwetsbare kinderen. Heeft één ouder in een gezin met twee ouders een cruciaal beroep? Dan verzoekt het kabinet deze ouders om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunnen ouders bso noodopvang aanvragen. 

Bso noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract bij Spring hebben, op de dagen en tijden die in het contract zijn afgesproken en vindt plaats op de eigen locatie. Noodopvang onder schooltijd wordt door het basisonderwijs verzorgd.   

Aanvragen bso noodopvang kan naar verwachting vanaf woensdag 
Het aanvragen van bso noodopvang kan naar verwachting vanaf woensdag. Zodra dit mogelijk is worden ouders hierover geïnformeerd. 

Beslisboom  
Ook voor bso noodopvang geldt dat je kind niet naar de opvang mag als het klachten heeft die passen bij het coronavirus. Twijfel je of je kind naar de opvang mag komen? Volg dan de beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK. 

Meer informatie 
Wij vinden het erg jammer voor alle kinderen, ouders én medewerkers dat het jaar wederom anders eindigt dan normaal. We hopen iedereen na 26 december weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen. In de tussentijd houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de kinderopvang. 

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

------------------------------------------------------------------------------

Tonight the government announced in the press conference that the after-school care (buitenschoolse opvang) will close from Monday 20 December to Friday 24 December. The day care and the peuteraanbod are open.

This means that we cannot offer regular after-school care (BSO) during this period. However, BSO emergency care is available for children of parents with crucial professions and vulnerable children.

We would like to inform you about the following:

  • Do not unsubscribe via the parent portal
  • BSO emergency care
  • Applications for BSO emergency care are expected from Wednesday
  • Decision tree

Do not unsubscribe via parent portal
From Monday 20 December to Friday 24 December, all children who go to after-school care are centrally deregistered in the parent portal. Parents do not have to do this themselves.

Bso emergency care
The BSO emergency care is intended for children of parents with a crucial profession or vulnerable children. Does one parent in a family with two parents have a crucial profession? Then the cabinet asks these parents to take care of the children themselves as much as possible. If it really is not possible to take care of the children themselves, parents can apply for BSO emergency care.

BSO emergency care is available for children of parents who have a contract with Spring, on the days and times agreed in the contract and takes place at their own location. Emergency care during school hours is provided by primary education.

You can apply for BSO emergency care from Wednesday
Applications for BSO emergency care are expected to be possible from Wednesday. Parents will be informed as soon as this is possible.

Decision tree
Also for BSO emergency care, your child is not allowed to go to childcare if it has complaints that are consistent with the coronavirus. Are you unsure whether your child can come to childcare? Then follow the decision tree for children aged 0 to group 8 of AJN Jeugdartsen Nederland and BOinK.

More information
We are very sorry for all children, parents and employees that the year ends differently than usual. We hope to welcome everyone back in good health after December 26. In the meantime, we will keep you informed of developments regarding childcare.

If you have any questions, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring kinderopvang and corona can be found on our website. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.