loading

Privacy Statement

Spring Kinderopvang erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In onze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe Spring Kinderopvang met uw persoonsgegevens omgaat.

1. Inleiding
Wij, Spring Kinderopvang, meten bezoeken aan websites om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten.
Op het meten van bezoek aan websites van onze klanten is de Sitestat en deze privacy policy van toepassing.
Deze privacy policy is van toepassing op het meten van bezoek aan onze eigen website en op andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

2. Meetgegevens
Wij, Spring Kinderopvang, meten bezoeken aan onze websites om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die wij meten ("meetgegevens") kunnen persoonsgegevens bevatten, vooral IP-adressen en/of cookies. Deze worden hieronder nader uitgewerkt.

IP-adressen
Een IP-adres is een serie nummers waarmee uw computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die kan afkomen van de bezoeker zelf of de internet provider die het IP-adres heeft uitgegeven). Om die reden kunnen IP-adressen in principe als persoonsgegeven worden beschouwd.

Spring Kinderopvang gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden. Spring Kinderopvang gebruikt IP-adressen van websitebezoekers voor interne onderzoeks- en promotiedoeleinden. Tevens kunnen wij de IP-adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben. Daarin is per IP-adres opgenomen:

  • aan wie het IP-adres is uitgegeven volgens de openbare registers;
  • welke domeinnaam bij het IP-adres hoort en wie, volgens de openbare registers, de eigenaar daarvan is, wat voor soort organisatie die eigenaar is (overheid, ICT, onderwijs, etc) en waar die gevestigd is;
  • welke geografische locatie bij het IP-adres hoort (stad of grotere geografische eenheid);
  • wat voor verbinding het IP-adres met het internet heeft (kabel, ADSL, etc).

IP-adressen van bezoekers van onze websites worden niet aan derden verstrekt, tenzij zij eerst zijn geanonimiseerd en geaggregeerd.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen indien u een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om bij uw volgende bezoek te herkennen dat u die website al eerder heeft bezocht. Omdat u door middel van de cookie wordt herkend, kunnen cookies als persoonsgegeven worden beschouwd. Bovendien kunnen cookies zelf persoonsgegevens bevatten.

De door Spring Kinderopvang uitgegeven cookies bevatten slechts een uniek nummer en bevatten dus zelf geen persoonsgegevens. Spring Kinderopvang zal niet trachten cookies tot een individu te herleiden.

Spring Kinderopvang gebruikt cookies alleen om u bij uw volgende bezoek aan onze websites te herkennen. De door Spring Kinderopvang uitgegeven cookies kunnen niet worden gebruikt om uw surfgedrag over websites van anderen dan Spring Kinderopvang te volgen. Desgewenst kunt u in de instellingen van uw webbrowser ervoor kiezen om cookies te weigeren of om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

3. Overige gegevens
Als u ons zelf persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier, per e-mail of in een contract, gebruiken wij die gegevens alleen voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt. Daaronder verstaan wij: contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen waarvan wij vermoeden dat die voor u relevant kunnen zijn.

4. Bewaring
Spring Kinderopvang bewaart de gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

5. Wetgeving
In de Europese Unie is op het verwerken van persoonsgegevens richtlijn nr. 95/46/EG van 24 oktober 1995 (PbEG L 281) van toepassing. Deze richtlijn vormt de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie. Voor Nederland is dit de Wet Bescherming persoonsgegevens ("WBP"). De wettekst is te vinden op
http://wetten.overheid.nl/.

6. Contact
Spring Kinderopvang streeft ernaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ons privacy beleid. Indien u toch vragen of klachten heeft over het privacy beleid van Spring Kinderopvang of als u zich wilt verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of deze wilt inzien of rectificeren, dan kunt u een e-mail sturen naar info@spring-kinderopvang.nl

Spring Kinderopvang is ook bereikbaar op het onderstaande adres:

Spring Kinderopvang
Postbus 116
5830 AC Boxmeer
Nederland
Tel: (088) 20 88 200

7. Veranderingen aan deze privacy policy
Spring Kinderopvang behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud van deze privacy policy aan te brengen. Indien Spring Kinderopvang deze privacy policy wijzigt en onze rechten om uw persoonsgegevens te verwerken worden uitgebreid, dan wordt u via onze website over deze veranderingen ingelicht en passen wij dit bredere gebruik alleen toe op persoonsgegevens die verkregen zijn na de datum waarop deze privacy policy is veranderd.